View-over-Gothenburg-city-centre

Bolagsstyrning

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic Group”) är ett svenskt företag med global verksamhet. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Hexatronic Group tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrning

Hexatronic Group styrs i enlighet med svensk bolagsrätt, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Hexatronic Groups bolagsordning reglerar områden som operativt fokus, aktiekapital och hur och när kallelse till årsstämman måste utfärdas. Hexatronic Group följer också andra tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar.

Läs om bolagsordningen här.

Tidigare års bolagsstyrningsrapporter.

Bolagsstruktur

Hexatronic-Group-bolagsstyrning

Nomineringskommitté

Valberedningen är aktieägarnas och årsstämmans organ för att utarbeta årsstämmans beslut avseende t.ex. utnämningsfrågor.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman utser bolagets styrelse och revisor.

Årstämma 2024
Årsstämma i Hexatronic Group äger rum tisdagen den 7 maj, kl. 15:00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Hexatronic. Förslag ska ha inkommit till Hexatronic senaste 19 mars, 2024.

Hexatronic Group AB (publ)
Attn: Styrelseordföranden
Sofierogatan 3 A
SE-412 51 Gothenburg
Sweden
agm@hexatronic.com

Vi välkomnar frågor till Hexatronic via agm@hexatronic.com


Läs om extra bolagsstämmor. 

Tidigare årsstämmor.

Revisionskommitté

Revisionskommittén ansvarar för att utarbeta styrelsens insatser för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska dessutom hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, träffa bolagets revisor fortlöpande, granska revisorns opartiskhet, utvärdera revisionsuppdraget och hjälpa valberedningen att rekommendera en revisor och hans/hennes ersättning. Hexatronic Groups revisionskommitté består av Jaakko Kivinen och Helena Holmgren.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén utarbetar ärenden som rör ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör och ledande befattningshavare. Den består av styrelsen i sin helhet. Ersättningsutskottets uppgifter består huvudsakligen av att handha frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för företagsledningen före styrelsens beslut, samt övervakning och bedömning av rörliga ersättningsprogram för företagsledningen, om dessa program pågår eller har avslutats under det senaste året. Kommittén ska också övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska besluta om samt tillämpliga ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen

Styrelsen och dess ordförande utses av årsstämman. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och administration av företagets angelägenheter. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och arbetsordningen som antas årligen av styrelsen.

Anders Persson

Position: Styrelseordförande sedan 2016, styrelseledamot samt medlem i ersättningsutskottet.

Medlem sedan: 2014

Födelseår: 1957

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Coloreel AB och styrelseledamot i Ferroamp Elektronik AB.

Aktier: 255 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Erik Selin

Position: Styrelseledamot samt medlem i ersättningsutskottet.

Medlem sedan: 2014

Födelseår: 1967

Utbildning: Gymnasieekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i K-Fast Holding AB, Brinova Fastigheter AB och Collector Bank AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Neudi & Co  och Hedin Mobility Group.

Aktier: 8 929 360 aktier via delägande i Chirp AB.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.Charlotta Sund

Position: Styrelseledamot samt medlem i ersättningsutskottet.

Medlem sedan: 2022

Födelseår: 1963

Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet.

Övriga uppdrag: VD Tekniska verken i Linköping AB, styrelseledamot Enea Aktiebolag, styrelseledamot inom Tekniska verken koncernen.

Aktier: 250 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Helena Holmgren

Position: Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.

Medlem sedan: 2020

Födelseår: 1976

Utbildning: MBA, Lunds Universitet, MBA, University of Ottawa.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Profoto och ProGlove.

Aktier: 15 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare

Jaakko Kivinen

Position: Styrelseledamot samt medlem i revisions- och ersättningsutskottet.

Medlem sedan: 2018

Födelseår: 1970

Utbildning: Civilekonom, Helsinki School of Economics and MBA, University of South Carolina.

Övriga uppdrag: Rådgivare till Accendo Capital.

Aktier: 46 500 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Per Wassén

Position: Styrelseledamot samt medlem i ersättningsutskottet.

Medlem sedan: 2021

Födelseår: 1961

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola och Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot på GU Ventures AB, Styrelseledamot på Impact Coatings AB (publ) och Ordförande i ES Energy Save Holdings AB (publ).

Aktier: 50 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Hexatronic Group

VD och koncernledning

VD och övriga ledande befattningshavare ansvarar för koncernens löpande verksamhet.

Martin Åberg

Position: Deputy CEO, Hexatronic Group AB

Medlem sedan: 2014

Födelseår: 1981

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet, även Chartered Financial Analyst, IFL.

Aktier: 8 929 360 aktier via delägande i Chirp AB, 79 000 aktier privat.

Magnus Angermund

Position: Head of Northern Europe, Hexatronic Group AB

Medlem sedan: 2021

Födelseår: 1968

Utbildning: El-teletekniskt gymnasium, IHM, IFL Executive management program.

Aktier: 173 890 aktier.

Christian Priess

Position: Head of Central Europe, Hexatronic Group AB

Medlem sedan: 2019

Födelseår: 1970

Utbildning: MSc International Business, IMD MBA.

Aktier: 100 000 aktier, 99 000 teckningsoptioner.

Tomas Jendel

Position: CTO, Hexatronic Group AB

Medlem sedan: 2020

Födelseår: 1973

Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat Farkostteknik.

Aktier: 5 340 aktier.

Revisorn

Utnämnd av stämman på valberedningens rekommendation.

Vid årsstämman 2021 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisionsföretag fram till nästa årsstämma, med auktoriserad revisor Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och andra uppgifter som tilldelats bolagets revisorer. Revisionsuppdraget omfattar även rådgivning och hjälp i olika frågor relaterade till revisorernas granskning eller utförande av Bolagets övriga uppgifter.