hexatronic-conferance-room

Bolagsstyrning

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic Group”) är ett svenskt företag med global verksamhet. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Hexatronic Group tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrning

Hexatronic Group styrs i enlighet med svensk bolagsrätt, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Hexatronic Groups bolagsordning reglerar områden som operativt fokus, aktiekapital och hur och när kallelse till årsstämman måste utfärdas. Hexatronic Group följer också andra tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar.

Läs om bolagsordningen här.

Bolagsstruktur

Nomineringskommitté

Valberedningen är aktieägarnas och årsstämmans organ för att utarbeta årsstämmans beslut avseende t.ex. utnämningsfrågor.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman utser bolagets styrelse och revisor.

Årsstämman torsdagen den 5 maj 2022 i Göteborg.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Hexatronic. Förslag ska ha inkommit till Hexatronic senast 17 mars 2022.

Hexatronic Group AB
Att: Styrelseordföranden
Sofierogatan 3A
412 51 Göteborg
info@hexatronicgroup.com

Läs om extra bolagsstämmor. 

Revisionskommitté

Revisionskommittén ansvarar för att utarbeta styrelsens insatser för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska dessutom hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, träffa bolagets revisor fortlöpande, granska revisorns opartiskhet, utvärdera revisionsuppdraget och hjälpa valberedningen att rekommendera en revisor och hans/hennes ersättning. Hexatronic Groups revisionskommitté består av Jaakko Kivinen och Helena Holmgren.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén utarbetar ärenden som rör ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör och ledande befattningshavare. Den består av styrelsen i sin helhet. Ersättningsutskottets uppgifter består huvudsakligen av att handha frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för företagsledningen före styrelsens beslut, samt övervakning och bedömning av rörliga ersättningsprogram för företagsledningen, om dessa program pågår eller har avslutats under det senaste året. Kommittén ska också övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska besluta om samt tillämpliga ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen

Styrelsen och dess ordförande utses av årsstämman. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och administration av företagets angelägenheter. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och arbetsordningen som antas årligen av styrelsen.

Anders Persson

Styrelseordförande sedan 2016, styrelseledamot sedan 2014 och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1957.

Utbildning: Civilingenjör i tillämpad fysik från Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Coloreel AB och styrelseledamot i Ferroamp Elektronik AB.

Aktieinnehav i Hexatronic: 51 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Erik Selin

Styrelseledamot sedan 2014 och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1967.

Utbildning: Ekonomlinjen

Andra uppdrag: Styrelseordförande i K-Fast Holding AB, Brinova Fastigheter AB och Collector Bank AB. Styrelseordförande och VD för Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Ernström & C:o AB och Hedin Bil.

Aktieinnehav i Hexatronic via delägande i Chirp AB: 1 785 872 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.


Frida Westerberg

Styrelseledamot sedan 2020 och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1975.

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm och CEMS examen, Università Bocconi.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ework Group AB och Market Art Fair samt industriell rådgivare till EQT.

Aktieinnehav i Hexatronic: -

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Helena Holmgren

Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i revisionsutskottet och och ledamot i ersättningsutskottet.

Födelseår: 1976.

Utbildning: MBA, Lunds Universitet; MBA, University of Ottawa.

Andra uppdrag: VD och Koncernchef i Pricer AB. Styrelseledamot Profoto AB.

Aktieinnehav i Hexatronic: 3 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.
Jaakko Kivinen

Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i revisionsutskottet och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1970.

Utbildning: Civilekonom, Helsinki School of Economics and MBA, University of South Carolina.

Övriga uppdrag: Rådgivare till Accendo Capital

Aktieinnehav i Hexatronic: -

Oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen och större aktieägare.

Per Wassén

Styrelseledamot sedan 2021 och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1961.

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola; Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Annat uppdrag i urval: Styrelseledamot i ES Energy Save Holding AB (publ), Impact Coatings AB (publ).

Aktieinnehav i Hexatronic: 3 000 aktier.

Oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen och större aktieägare.

VD och koncernledning

VD och övriga ledande befattningshavare ansvarar för koncernens löpande verksamhet.

Henrik Larsson Lyon

VD för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014.

Födelseår: 1966.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Hexatronic: 846 666 aktier.

Pernilla Lindén

Finansdirektör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2021.

Födelseår: 1969.

Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi.

Aktieinnehav i Hexatronic: 2 464 aktier.

Lise-Lott Schönbeck

Chef Digital Marknadsföring för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2020.

Födelseår: 1972.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och kemi.

Aktieinnehav i Hexatronic: 435 aktier, 6 000 teckningsoptioner.

Anna Bailey

Supply Chain Director på Hexatronic Group AB (publ) sedan 2016.

Födelseår: 1969.

Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi.

Aktieinnehav i Hexatronic: 7 000 aktier.

Martin Åberg

Vice VD för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2017.

Födelseår: 1981.

Utbildning: Civilingenjör i tillämpad fysik och MBA, även Chartered Financial Analyst, IFL.

Aktieinnehav i Hexatronic: 1 785 872 aktier via delägande i Chirp AB, 40 000 aktier privat.

Håkan Bäckström

VD för Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB sedan 2017.

Födelseår: 1966.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, fokus på industriell ekonomi, även Managing Industrial Operations (IMOP).

Aktieinnehav i Hexatronic: 150 400 aktier.

Revisorn

Utnämnd av stämman på valberedningens rekommendation.

Vid årsstämman 2021 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisionsföretag fram till nästa årsstämma, med auktoriserad revisor Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och andra uppgifter som tilldelats bolagets revisorer. Revisionsuppdraget omfattar även rådgivning och hjälp i olika frågor relaterade till revisorernas granskning eller utförande av Bolagets övriga uppgifter.