Valberedning

Hexatronics valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämma, beslut om valberedning samt val av revisorer.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, och styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Ledamöterna ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget. För det fall att styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Valberedning inför årsstämma 2023

Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts: 

•    Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder 
•    Angelica Hanson, representerar AMF Pension & Fonder
•    Jonas Nordlund, representerar sig själv 
•    Mark Shay, representerar Accendo Capital 
•    Anders Persson, adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2022. Valberedningen representerar tillsammans ca 26 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, https://group.hexatronic.com  

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra detta genom e-post till agm@hexatronic.com (rubricera ”Till Valberedningen”).