default-page nav-fixed
hexatronic-group-sustainability-1

 

Med helhetssyn på hållbar utveckling

Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Hur vi driver vårt företag och gör affärer har betydelse.

Läs mer om vår färdplan 2030  för hållbarhetsarbetet

Våra verksamheter

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet och följa regler och krav för att skydda miljön, respektera mänskliga- och anställdas rättigheter och god affärsetik.

Entreprenörer och leverantörer

Vi avser att arbeta med entreprenörer och leverantörer som delar våra värderingar när det gäller hållbarhet och affärsetik.

Hållbarhet i tre dimensioner

economic

Ekonomiskt ansvar

Vi strävar efter att vara en positiv kraft med lokal och global närvaro, där koncernen arbetar och gör kloka investeringar för framtiden.

Ekonomiskt ansvar – för alla företag i vår grupp – innebär att ta ansvar för en stabil och lönsam, men ändå etiskt försvarbar utveckling över tid.

environment

Miljöansvar

Vi ska skydda miljön för nuvarande och framtida generationer genom att förhindra utsläpp och minimera resursanvändningen i vår produkthantering.

Miljöarbete ska vara en integrerad del av vårt dagliga arbete och vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan lokalt och globalt.

hexatronic-social-responsibility-2

Socialt ansvar

Vi ser skillnader som en tillgång – att arbeta med mångfald stärker vår expertis och därmed vår konkurrenskraft.

Vi strävar efter att erbjuda en inspirerande arbetsmiljö som bidrar till arbetsglädje och trivsel för anställda. Våra arbetsplatser ska vara jämlika, säkra, trygga och fria från droger och sexuella trakasserier. Vi ska stötta verksamheter som verkar för en socialt hållbar framtid.

 

Viktiga hållbarhetsområden

  • Låg klimatpåverkan
  • Hållbar leverantörskedja
  • Hög affärsetik
  • God arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
  • Mångfald och jämställdhet
  • Samhällsengagemang

 

Hållbarhetsrapport

Tillsammans med våra anställda, kunder och leverantörer vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Hur vi driver vårt företag gör skillnad.

Vi är stolta över våra medarbetares engagemang och driv för att bidra till en positiv utveckling. Läs mer i denna hållbarhetsrapport om vad vi har uppnått och vad vi har för planer för framtiden. Bli en del av vår hållbarhetsresa!

Policyhandlingar

Hållbarhetspolicy

Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling. Detta innebär att respektera och skydda miljön, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och ha god affärsetik. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och följa regler och relevanta krav inom alla områden.

Vår avsikt är att arbeta med entreprenörer och leverantörer som delar våra värderingar när det gäller hållbarhet och affärsetik. Denna hållbarhetspolicy gäller för alla företag i Hexatronic-koncernen och alla anställda samt för inhyrd arbetskraft.

Uppförandekod - intern

Alla som arbetar på Hexatronic måste läsa koden, stödja och arbeta i linje med företagets åtaganden och våra interna regler som sammanfattas i koden samt alla tillämpliga lagar.

Uppförandekoden återspeglar Hexatronics åtagande att bedriva affärsverksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt när det gäller själva verksamheten och världen omkring oss.

Uppförandekod - leverantörer

På Hexatronic står vi bakom och driver vår verksamhet i linje med de tio principerna för ansvarsfullt företagande enligt FN:s Global Compact.

Principerna är baserade på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet, Rio-deklarationen och FN: s konvention mot korruption.

Policy för mångfald och jämställdhet

Hexatronic ska vara en jämlik och inkluderande arbetsplats med stor mångfald. Organisationen har en nolltoleranspolicy mot diskriminering, sexuella trakasserier och mobbning.

Hexatronic Groups uttalande om nutida slaveri

Hexatronic Group har åtagit sig att förhindra alla former av modernt slavarbete, förtryck och människohandel samt tvångsarbete. Hexatronic har undertecknat FN:s Global Compact och följer de tio principerna.

Detta uttalande har publicerats i enlighet med the UK Modern Slavery Act 2015. Den anger de steg som Hexatronic tog 2020 för att förhindra nutida slaveri i sina affärs- och försörjningskedjor.

Läs uttalandet här

Visselblåsar-funktion

Om du i rollen som anställd, kund eller någon annan i kontakt med koncernen vill rapportera oro över allvarligt fel, kan du använda visselblåsar-funktionen.

Det kan till exempel vara något som strider mot god affärsetik och som allvarligt kan skada Hexatronic som organisation eller någon persons liv eller hälsa. För mer information läs vår Visselblåspolicy.

Gå till center för visselblåsare