Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2018

Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

(Helåret januari – december 2018)

Koncernchef Henrik Larsson Lyon sammanfattar 2018 som ett år av stark tillväxt och ser på 2019 med tillförsikt. ”Vi fortsätter nu att växa utanför Sverige och flyttar fram positionerna i UK, Tyskland och USA”.

Läs hela rapporten här.

Helåret (1 januari till 31 december 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 597,8 MSEK (1 299,4) vilket motsvarar 23 % (26 %) tillväxt under helåret.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 138,2 MSEK (151,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 8,7 % (11,6 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 92,5 MSEK (122,3).
 • Nettoresultatet uppgick till 59,3 MSEK (90,4).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,62 SEK (2,38).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret uppgick till 15,6 MSEK (133,4).
 • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,40 SEK (0,40) per aktie för räkenskapsåret 2018.

Kvartalet (1 oktober till 31 december 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 443,2 MSEK (325,0) vilket motsvarar 36 % (7 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,0 MSEK (37,9), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 7,0 % (11,7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,4 MSEK (30,4).
 • Nettoresultatet uppgick till 6,3 MSEK (23,7).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,17 SEK (0,62).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 51,6 MSEK (56,0).

VD-ord 

Fortsatt stark internationell tillväxt
2018 var ett år med fortsatt mycket stark tillväxt för Hexatronic. Högst upp på agendan var att öka närvaron i Storbritannien, Tyskland och USA. Samtliga dessa marknader befinner sig tidigt i utbyggnaden av fiber till hemmet (FTTH). Genom att vi under året genomförde förvärv i dessa marknader har vi uppnått en fortsatt strategisk ompositionering av Hexatronic mot tydliga tillväxtmarknader. Proforma, dvs. inklusive Opternus och PQMS, utgör försäljningen mot den relativt sett välutbyggda svenska marknaden idag cirka 35 % vilket är en successiv minskning från 49 % 2017 och 60 % 2016.

Som helhet var 2018 ett strategiskt framgångsrikt år där vi flyttade fram våra positioner på flera tillväxtmarknader. Lönsamhetsmässigt var det dock ett svagt år där vi inte nådde vårt EBITDA-mål om 10 % framförallt beroende på den avvaktande svenska FTTH-marknaden. Utöver förvärven i Storbritannien, Tyskland och USA genomförde vi också viktiga investeringar i främst marknadsföring och försäljning på dessa marknader vilket påverkade lönsamheten negativt för helåret.

Tillväxten under kvartalet uppgick till 36 %, varav 34 % förvärvsdriven och 2 % organisk tillväxt. Det är fortsatt en mycket stark tillväxt utanför Norden och en svagare utveckling på främst den svenska marknaden. Resultatmässigt tyngdes det redan säsongsmässigt svaga kvartalet av ombudskostnader om 3 MSEK avseende patenttvisten i Storbritannien. Motsvarande period föregående år hade vi en positiv effekt om 6,5 MSEK avseende ersättning av nedlagda kostnader från vår motpart i den vunna svenska patentstriden. Vi hade en fortsatt bra utveckling i USA och våra verksamheter i Storbritannien visade på en stark utveckling. Det nyligen genomförda förvärvet i Tyskland har utvecklats enligt plan och även skapat en kännedom om Hexatronic i den tyska marknaden.

Om vi blickar mot 2019 är vår bedömning att den internationella marknaden kommer visa god tillväxt. Den svenska marknaden bedömer vi kommer vara ungefär i nivå med 2018. Vi har under slutet av 2018 sett viss prispress i den svenska marknaden som vi möter med effektiviseringar samt kostnadsreduceringar. Vi bedömer att den brittiska marknaden kommer utvecklas starkt och att vi är väl positionerade för att ta del av den tillväxten. I och med det oklara läget kring Brexit bygger vi upp lager i Storbritannien. Även den nordamerikanska marknaden förväntas växa och vi bedömer att vi kommer ta marknadsandelar. Den tyska marknaden kommer växa från låga volymer. Vi bedömer dock att den stora tillväxten av den tyska marknaden ligger något år bort.

Vi går in i det första kvartalet 2019 med en orderbok som organiskt är 18 % högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Vi planerar att fortsatt vara förvärvsintensiva och förstärker våra resurser för att fortsätta växa på viktiga tillväxtmarknader. Det första kvartalet är normalt vårt svagaste kvartal på grund av vinterperioden. De omfattande satsningar vi genomför i Storbritannien, Tyskland och USA bedömer vi kommer ha en positiv påverkan på såväl tillväxten som lönsamheten under 2019.

Vi har fortsatt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa, 

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under kvartalet (oktober – december 2018)

 • Hexatronic förvärvade det tyska fiberoptikbolaget Opternus GmbH. Bolaget konsolideras i koncernen från 1 november 2018.

Händelser efter periodens utgång          

 • Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!