Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

(Helåret januari – december 2019)

Q4 2019 från Hexatronic visar på ett år av fortsatt stark internationell tillväxt och förstärkning av närvaron på strategiska marknader, investeringar som väntas ge resultat redan under 2020.

Läs hela rapporten här.

Henrik Larsson Lyon kommenterar rapporten:

Kvartalet (1 oktober till 31 december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 463,2 MSEK (443,2) vilket motsvarar 5 % tillväxt under kvartalet.
 • Rapporterat rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 27,6 MSEK (24,4), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 5,9 % (5,5 %). EBITA exklusive patenttvistkostnader uppgick till 37,1 MSEK (28,0) motsvarande en EBITA-marginal om 8,0 % (6,3 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,6 MSEK (17,4).
 • Nettoresultatet uppgick till 14,5 MSEK (6,3).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,39 SEK (0,17).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 58,1 MSEK (51,6).

Helåret (1 januari till 31 december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 842,3 MSEK (1 597,8) vilket motsvarar 15 % tillväxt under helåret.
 • Rapporterat rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 135,9 MSEK (114,9), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 7,4 % (7,2 %). EBITA exklusive patent-tvistkostnader uppgick till 157,4 MSEK (122,7) motsvarande en EBITA-marginal om 8,5 % (7,7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 106,4 MSEK (92,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 67,1 MSEK (59,3).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,80 SEK (1,62).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret uppgick till 173,9 MSEK (15,6).
 • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,40 SEK (0,40) per aktie för räkenskapsåret 2019.

VD-ord

Fortsatt stark internationell tillväxt
2019 var ett år med fortsatt stark internationell tillväxt för Hexatronic. Försäljningen exkluderat Sverige växte med drygt 30 %. Det är fortsatt främst Europa med Storbritannien och Tyskland som draglok, samt Nordamerika som stod för huvuddelen av vår tillväxt. Inkluderat Sverige ökade försäljningen med drygt 15 % varav 5 % var organiskt. Sverige utgör nu för första gången mindre än 30 % av bolagets totala omsättning. Tillväxten under fjärde kvartalet uppgick till 5 % och är fullt ut hänförligt till förvärvet av Opternus i Tyskland.  

Lönsamheten för helåret stärktes med ett EBITA-resultat* (rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar) som ökade med 28,2 %. EBITA-marginalen* ökade från 7,7 % till 8,5 % jämfört med helåret 2018. För fjärde kvartalet ökade EBITA-marginalen* från 6,3 % till 8,0 %. Även rapporterad EBITA-marginal ökade under året såväl som under det fjärde kvartalet trots väsentligt högre ombudskostnader kopplade till den pågående patenttvisten i Storbritannien. Marginalförbättringarna under perioderna är främst en konsekvens av ökad bruttomarginal.

Kassaflödet under året var starkt. En minskning av den räntebärande skulden i kombination med en ökad lönsamhet har medfört att vi sänkt nettoskulden i förhållande till EBITDA till 1,98 i jämförelse med 2,15 föregående år. Vår starka finansiella ställning möjliggör att vi kan fortsätta vår tillväxtresa genom strategiska förvärv.

Om vi blickar mot 2020 är vår bedömning fortsatt stark internationell tillväxt. Vi har under 2019 fortsatt att investera i att bygga en förstärkt säljorganisation i främst Nordamerika och Storbritannien. Satsningar som vi förväntar oss kommer ge resultat redan under 2020. Därutöver beslutade vi under året att göra en mycket stor satsning i Nordamerika genom etableringen av en ny duktfabrik i Texas med planerad produktionsstart under april 2020. Utöver våra omfattande organiska tillväxtsatsningar arbetar vi aktivt med förvärv av strategiska bolag för att fortsätta växa på viktiga tillväxtmarknader.

Glädjande under kvartalet var en femårig avtalsförlängning med en av våra största kunder Chorus avseende passiva fiberoptiska lösningar.

Vi går in i det första kvartalet 2020 med en orderbok som är i nivå med motsvarande tidpunkt föregående år.

Vi har fortsatt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Vi ser i dagsläget en mindre risk för kortvarig negativ påverkan av främst lönsamheten vid en eskalering av coronavirusets utbredning.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

* Exklusive patenttvistkostnader relaterade till den pågående patenttvisten i Storbritannien.

Händelser under kvartalet (1 oktober – 31 december2019)

 • Hexatronic NZ Ltd. förlängde sitt strategiska samarbete med Chorus Ltd. genom undertecknandet av ett nytt femårigt leveransavtal. Avtalet omfattar leverans av passiva fiberoptiska lösningar, inklusive fiberoptiska kablar, mikrodukter mm. Chorus är en av Hexatronic Groups större kunder.

Händelser efter periodens utgång          

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!