Hexatronic beslutar om apportemission

Hexatronic beslutar om apportemission för förvärvet av Baltronic Group OÜ och Toronics Inc

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Styrelsen i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 7 maj 2020, beslutat om apportemission av 152 500 stamaktier i Hexatronic. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått om förvärv av samtliga aktier i Baltronic Group OÜ (”Baltronic Group”) och Toronics Inc (”Toronics”), vilket tidigare informerats om den 2 november 2020. Rätt att teckna stamaktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljaren av Baltronic Group och Toronics och betalning ska ske genom att säljaren tillskjuter samtliga aktier i Baltronic Group som apportegendom.

Teckningskursen, som uppgår till 57,20 kronor per aktie, motsvarar stängningskursen för Hexatronics stamaktie på Nasdaq Stockholm per den 30 oktober 2020.

Genom nyemissionen ökar Hexatronics aktiekapital med 7 625 kronor till 1 901 071,20 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 021 430, varav 37 661 430 är stamaktier och 360 000 är aktier av serie C. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 37 697 430.

Göteborg 4 november 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 10.00 CET.

Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!