Hexatronic beslutar om apportemission

Hexatronic beslutar om apportemission för förvärvet av TK-KONTOR-FREITAG GmbH

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Styrelsen i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 7 maj 2020, beslutat om apportemission av 90 357 stamaktier i Hexatronic. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått om förvärv av 75 procent av aktierna i TKKONTOR-FREITAG GmbH (”TK”), vilket tidigare informerats om den 1 mars 2021. Rätt att teckna stamaktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljaren av TK och betalning ska ske genom att säljaren tillskjuter 75 procent av aktierna i TK som apportegendom.

Teckningskursen, som uppgår till 100,52 kronor per aktie, motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för Hexatronics stamaktie på Nasdaq Stockholm 30 handelsdagar före den 1 mars 2021.

Genom nyemissionen ökar Hexatronics aktiekapital med 4 517,85 kronor till 1 905 589,05 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 111 787, varav 37 751 787 är stamaktier och 360 000 är aktier av serie C. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 37 787 787.

Göteborg 3 mars 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021 kl. 10.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!