Hexatronic förvärvar ICT Education AB och etablerar nytt affärsområde inom utbildning

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 1 november 2016 förvärvat samtliga aktier i ICT Education AB (”ICT Education”).

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

ICT Education AB
ICT är ett utbildningsbolag verksamt inom telekom som utbildar inom fiber- och kopparteknik. Bolaget, med säte i Hudiksvall har 4 anställda och omsatte under det senaste räkenskapsåret ca 20 MSEK med en förväntad stark tillväxt de kommande åren. John Eriksson, idag ägare av ICT Education genom IKT Networks, kommer att fortsätta som utbildningsansvarig. Erik De Pablos har anställts som VD för ICT Education och tillträder denna tjänst omgående.

ICT Education konsolideras från och med idag.

Köpeskilling och finansiering
Den fasta köpeskillingen uppgår till 15 MSEK varav 10 MSEK erlägges kontant och 5 MSEK genom nyemitterade aktier i Hexatronic (”apportemissionen”). Därtill kommer en eventuell tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 9 MSEK baserat på de kommande två räkenskapsårens EBITDA. Förvärvet finansieras med nyttjande av del av avtalad förvärvsram från Nordea samt apportemissionen.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 november 2015 har styrelsen den 1 november 2016, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om en nyemission av 184 715 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma aktieägaren i ICT Education, IKT Networks AB. Omräknat motsvarar vederlaget i Hexatronicaktier en teckningskurs om 27,07 SEK, vilket motsvarar snittkursen för Hexatronics aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före den 1 november 2016.

VD-kommentar
”Vi är mycket glada över att vi fick förtroendet att förvärva ICT Education. Med förvärvet lägger vi grunden för ett nytt affärsområde inom Hexatronic Group, Utbildning. Affärsområdet kommer hållas separat från övriga Hexatronic och övriga Hexatronicbolag kommer, som idag, köpa utbildningstjänster från ICT Education. Vi ser utbildning som en mycket viktig del i vår internationella expansion där vi fokuserar på att sälja kompletta passiva fiberoptiska system inklusive utbildning. Vi ser även Utbildningsområdet som intressant då det i flera marknader råder brist på utbildade fibertekniker, projektörer, projektledare m.fl. Vi bedömer att efterfrågan på utbildning kommer växa under de närmaste åren," säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group.

”I och med försäljningen av ICT Education till Hexatronic tar vi nästa steg i våra tillväxtambitioner. Hexatronic står för kvalitativa system och produkter och det rimmar väl med våra ambitioner att genom utbildning, inom framförallt installation och underhåll av fiberoptiska system, bidra till att det byggs högkvalitativa fiberoptiska system som håller i minst 40 år. Det finns ett stort behov av att utbilda installatörer, projektörer och projektledare, både på den svenska marknaden och internationellt. Vi ser fram mot att med vår kunskap, internationella erfarenhet och våra utbildningar bli grunden för ett nytt och spännande affärsområde inom Hexatronic Group," säger John Eriksson, VD och ägare av ICT Education AB.

Rådgivare
Legal rådgivare till Hexatronic i samband med förvärvet är Advokatfirman Vinge KB.

Göteborg 1 november 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!