Hexatronic Group AB meddelar ändring av antalet aktier och röster

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Antalet aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har ändrats till följd av omstämpling av 606 302 aktier av serie C till 606 302 stamaktier. Omstämplingen av aktier genomfördes som en följd av slutförandet av incitamentsprogrammet som infördes vid årsstämman den 9 maj 2019 för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda. Vidare har antalet röster ökat med 545 672. 

Per den 30 december 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hexatronic till 205 062 579, varav 203 026 610 utgörs av stamaktier, motsvarande totalt 203 026 610 röster, och 2 035 969 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 203 597 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 050 625,79 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2022 kl. 17:30 CET. 

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!