Hexatronic Group AB meddelar ökning av antalet aktier och röster

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Antal aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har ökat till följd av årsstämmans beslut att emittera 70 000 aktier av serie C för att säkra framtida leverans av prestationsaktier och kostnader för eventuella sociala avgifter under LTIP 2022.

Genom emissionsbeslutet ovan, som Bolagsverket registrerade under maj månad, ökade antal aktier med 70 000 och antal röster med 7 000.

Per den 31 maj 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hexatronic till 40 695 330, varav 39 965 330 utgörs av stamaktier, motsvarande 39 965 330 röster, och 730 000 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 73 000 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 034 766,50 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 17:30 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!