Hexatronic Group AB genomför aktiesplit och fastställer avstämningsdag

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Vid årsstämman den 5 maj 2022 i Hexatronic Group AB (publ) (”Bolaget”) beslutades om en uppdelning av Bolagets aktier (s.k. aktiesplit) innebärandes att varje aktie delas upp på fem aktier (aktiesplit 5:1) av samma serie. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för genomförande av aktiespliten ska vara den 3 juni 2022.

Sista dag för handel i Bolagets aktier före uppdelning är den 1 juni 2022. Första dag för handel i Bolagets aktier efter uppdelning är den 2 juni 2022. Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Bolaget att handlas under nya ISIN-koder från och med den 2 juni 2022. Den nya ISIN-koden för stamaktien är SE0018040677 och den nya ISIN-koden för C-aktien är SE0018040669.

Uppdelningen av Bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Det nya antalet aktier förväntas registreras på respektive aktieägares VP-konto den 7 juni 2022.

Det totala antalet registrerade och utestående aktier i Bolaget kommer, efter uppdelningen, uppgå till 203 476 650, varav 199 826 650 utgörs av stamaktier, motsvarande totalt 199 826 650 röster, och 3 650 000 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 365 000 röster. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32


Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2022 kl. 09:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!