Hexatronic Group - Bokslutskommuniké 2020

Hexatronic Group - Bokslutskommuniké 2020

Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2020

(Helåret januari – december 2020)

Stark lönsamhetstillväxt och flera förvärv i bokslutskommuniké från Hexatronic. Med en lönsamhet (EBITA) på 9,8% överträffar Hexatronic målet för 2020. Med inte mindre än fyra förvärv och en ökad försäljning på flera fokusmarknader summerar bolaget 2020 som ett riktigt bra år.  

Läs hela rapporten här.

Viktiga händelser under kvartalet 

  • Hexatronic förvärvade fiberoptikbolagen Baltronic Group OÜ med bas i Estland inklusive dotterbolag samt kanadensiska Toronics Inc (namnändrat till Hexatronic Canada Inc).
  • Hexatronic förvärvade 90 procent av aktierna i den italienska leverantören av strukturerade kabelsystem Qubix S.p.A.
  • Hexatronic vann nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 115 MSEK.
  • Lennart Sparud meddelade att han lämnar sin roll som CFO i Hexatronic Group. Rekryteringsprocessen för en efterträdare är i slutfasen.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic vann nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 60 MSEK. 
  • Hexatronic tecknade ett strategiskt leverantörsavtal med Vocus i Australien.
  • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,50 SEK (0) per aktie för räkenskapsåret 2020.
  • Hexatronic justerade sitt lönsamhetsmål till 10 procent EBITA-marginal på rullande 12 månader (från 9 procent).

VD-ord

Stark lönsamhetstillväxt och hög förvärvsaktivitet
2020 var ett år med stark lönsamhetstillväxt för Hexatronic. EBITA-marginalen ökade från 7,4 procent föregående år till 9,8 procent, klart över vårt mål om minst 9 procent. Jämfört med föregående år stärktes EBITA-resultatet med 51 procent och vinsten per aktie med 87 procent. 

Kvartalets EBITA-marginal om 11 procent var mycket stark och resulterade i en ökning av EBITA-resultatet om 139 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den starka lönsamhetsutvecklingen under året förklaras främst av skaleffekter där våra produktions-anläggningar haft en högre beläggning samt att vi sänkt våra materialkostnader genom användandet av nya material samt genom sänkta materialpriser.

Försäljningen fortsätter att utvecklas väl även om vi inte nådde vårt mål om minst 20 procents tillväxt. Försäljningstillväxten uppgick till 13 procent, varav organisk tillväxt om 11 procent. Vi bedömer att vi under året tappat 5 till 10 procent i försäljning på grund av covid-19 pandemin.

Försäljningstillväxten i Europa, exklusive Sverige, var 24 procent framförallt drivet av en fortsatt stark utveckling i Storbritannien men även i Tyskland och Norge. Det har under året varit hög aktivitet i den brittiska marknaden med ett stort antal operatörer som börjat bygga eller planerar att bygga FTTH-nät. Den tyska marknaden, som ligger efter den brittiska marknaden i investeringsaktivitet, visade tydliga tecken på att den är på väg att ta fart.

Försäljningen i Nordamerika växte med 16 procent framförallt drivet av en stark underliggande marknad för dukt och där vi med vår nya fabrik i Texas ökat vår kapacitet. Även tillväxten inom vår systemförsäljning var stark, dock från låga nivåer.

Försäljningen i Sverige ökade med 12 procent vilket var över vår förväntan inför året. En god efterfrågan för våra lösningar inom FTTH-system tillsammans med ett antal transportnätsprojekt förklarar den positiva utvecklingen. Inom sjökabel har vi under året lyckats mycket väl med ett flertal vunna större projekt.

Även kassaflödet var starkt under året med ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 250 MSEK (174 MSEK under 2019). Det starka kassaflödet i kombination med ökad lönsamhet innebär att vi har en stark finansiell ställning för framtida förvärv.

Under året genomförde vi fyra förvärv. Vi har genom dessa adderat Baltikum och Italien till våra marknader samt blivit störst på telekomutbildning i USA. Samtliga förvärv bedömer vi kommer stärka vår konkurrenskraft och bidra till fortsatt god lönsamhetsutveckling.

Om vi blickar mot 2021 så ser vi en fortsatt ökande efterfrågan i samtliga våra tillväxtmarknader. Vi bedömer att den svenska marknaden kommer vara på ungefär samma nivå som under 2020. 

Vi kommer fortsätta investera i att stärka våra organisationer i främst Nordamerika, Tyskland och Storbritannienför för att stödja fortsatt tillväxt. Vårt mål är även att stärka vår position i våra tillväxtmarknader genom fler förvärv.

Vi höjer vårt lönsamhetsmål till minst 10 procent EBITA på rullande 12 månader (från 9 procent) givet de möjligheter vi ser framför oss.

Orderingången har fortsatt utvecklats positivt. Vi gick in i 2021 med en orderbok som organiskt var 93 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Exklusive sjökabelprojekt var orderboken 47 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Utvecklingen av covid-19 pandemin och dess påverkan på oss innebär en fortsatt osäkerhet även om vi under 2020 lyckats hantera det väl. På sikt är vår bedömning att erfarenheterna från covid-19 kommer ha en positiv inverkan på investeringar i kommunikationsnät.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!