Hexatronic Group Delårsrapport 3 2016-17 (SV)

Hexatronic Group Delårsrapport 3 2016-17 (SV)

Hexatronic presenterar Delårsrapport 3 – Stark tillväxt- och lönsamhetsutveckling

Delårsrapport från Hexatronic visar på stark tillväxt och en av de högsta lönsamhetsnivåerna i bolagets historia. Läs mer om Hexatronics framgångsresa i senaste rapporten.

Läs hela rapporten här. 

Hexatronic Group – Delårsrapport 3 2016-17

(Perioden januari - juni 2017) 

Kvartalet (april till juni 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 346,2 MSEK (274,9) vilket motsvarar 26 % tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 49,2 MSEK (31,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 14,2 % (11,3 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 42,2 MSEK (26,6).
 • Nettoresultatet uppgick till 30,4 MSEK (18,0).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,80 SEK (0,51).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -5,6 MSEK (22,7).

Perioden (januari till juni 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 637,5 MSEK (468,0) vilket motsvarar 36 % (38 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 70,2 MSEK (43,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,0 % (9,4 %). EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 11,3 % (9,1 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 56,2 MSEK (34,7).
 • Nettoresultatet uppgick till 39,9 MSEK (23,9).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,06 SEK (0,67).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 23,0 MSEK (56,8).

VD-ord

Stark tillväxt- och lönsamhetsutveckling
Vi ser tillbaka på ett mycket starkt kvartal där vi levererade en av de högsta lönsamhetsnivåerna i bolagets historia med en EBITDA-marginal om 14,2 %. Lönsamhetsutvecklingen beror främst på en fördelaktig produktmix, med bl.a. sjökablar, men även av skalfördelar som ett resultat av en fortsatt organisk försäljningstillväxt.

Inledningen av kvartalet var betydligt lugnare än vi hade förväntat oss vilket framförallt förklaras av att större fiber till hemmet projekt (FTTH) kom igång senare än väntat i Sverige. Omsättningstillväxten nådde

26 %, varav 13 % organiskt. Tillväxten kommer från flera marknader som utvecklats väl samt förvärven av Ericssons verksamhet på Nya Zeeland samt utbildningsbolagen ICT Education och IFTAC.

Vi har, under kvartalet, fortsatt att förstärka vår organisation med fler medarbetare inom försäljning, teknik och produktion. Förstärkningarna har gjorts både för att klara nuvarande verksamhet men även som en investering för framtiden.

En begränsande faktor för vår tillväxt är för närvarande tillgången till optisk fiber vilket vi använder för som råmaterial i produktionen av fiberoptiska kablar. Vår bedömning inför året var att vi hade säkrat vårt behov av optisk fiber för 2017. Efterfrågan på fiberoptisk kabel har dock visat sig vara större än förväntat, vilket är positivt. Det råder brist på optisk fiber globalt och de stora tillverkarna investerar i ökad kapacitet som bedöms komma ut på marknaden under 2018. Vi har säkrat större volymer för 2018.

Vi går in i Q3 med en orderstock som organiskt är hela 92 % större än motsvarande tidpunkt föregående år, vilket givetvis är mycket glädjande. Vi har under senare delen av Q2 haft en mycket stark orderingång beroende på en stark efterfrågan i marknaden för FTTH-projekt vilket gjort att flera av våra kunder lagt in order med större framförhållning än normalt för att säkra sina behov under Q3 och delvis Q4.

Den starka efterfrågan och orderingången innebär också att vi ser behov av att investera i ytterligare produktionskapacitet för dukt.

Avslutningsvis konstaterar vi att det är en fortsatt mycket stark marknad vi verkar i. Vi bedömer samtidigt att världsmarknaden för fiber till hemmet (FTTH) och infrastruktur för 5G, WiFi och sensorer bara är i sin linda.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under kvartalet (april – juni 2017)

 • Som ett led i övergången från brutet räkenskapsår till kalenderår presenterade bolaget finansiell information för kalenderår 2016 bestående av balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys och nyckeltal.

Händelser efter periodens utgång

 • För att skapa förbättrade möjligheter för vidare expansion av koncernen utsågs Martin Åberg till Vice VD i Hexatronic Group AB med ansvar för koncernens förvärvsaktiviteter. Martin fortsätter även i sin roll som VD för Proximion AB.
 • Håkan Bäckström, tidigare Vice VD för Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (”HCI”) ersatte Henrik Larsson Lyon som VD för HCI. Håkan behåller sin roll som ansvarig för Marknad och Försäljning för HCI. Henrik kommer fokusera på rollen som koncernchef och VD för Hexatronic Group AB.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!