Hexatronic Group Delårsrapport juli - september 2017

Hexatronic Group Delårsrapport juli - september 2017

Hexatronic presenterar delårsrapport juli-sept 2017

Stark tillväxt och lönsamhet i delårsrapport från Hexatronic. "Vi går in i årets sista kvartal med en orderstock som organiskt är 94 % större än motsvarande tidpunkt föregående år, vilket är mycket glädjande," säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef.

Läs hela rapporten här.

Hexatronic Group AB (publ)
Delårsrapport juli – september 2017

(Perioden januari – september 2017 samt perioden september 2016 – september 2017)

Kvartalet (juli till september 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 336,9 MSEK (259,2) vilket motsvarar 30 % (43 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 42,9 MSEK (33,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,7 % (12,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,7 MSEK (27,7).
 • Nettoresultatet uppgick till 26,8 MSEK (16,6).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,46).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 54,3 MSEK (31,5).

Perioden (januari till september 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 974,4 MSEK (727,2) vilket motsvarar 34 % (40 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 113,1 MSEK (77,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 % (10,6 %). EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 11,4 % (9,6 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 91,9 MSEK (62,4).
 • Nettoresultatet uppgick till 66,7 MSEK (40,5).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,76 SEK (1,14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 77,3 MSEK (88,4).

VD-ord

Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet
Kvartalet utvecklades enligt våra förväntningar med en fortsatt stark tillväxt om 30 %, vilken nästan uteslutande var organisk. Lönsamheten om 12,7 % EBITDA var fortsatt klart över vårt mål om 10 % men något under lönsamheten i föregående kvartal, framförallt beroende på försäljningsmix samt stödköp av dukt för att fullgöra våra leveransåtaganden. Kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklades också väl under kvartalet och uppgick till 54 MSEK.

Trots den fortsatt starka försäljningsutvecklingen begränsades vi av tillgången till optisk fiber, vilket är en global bristvara, samt produktionskapaciteten inom dukt. Vi bedömer att dessa faktorer kommer vara en begränsning även under de närmaste kvartalen. För att säkerställa fortsatt tillväxt har vi beslutat att investera i ökad produktionskapacitet inom dukt. Vi har även säkrat ökad tillgång till optisk fiber för 2018 som ligger något över koncernens tillväxtmål om 20 %. Vi arbetar med att ytterligare öka vår tillgång till optisk fiber.

Våra strategiska tillväxtmarknader utvecklas väl. Det är glädjande att vi nått en viktig milstolpe i USA. Vårt systemerbjudande, Matrix, är nu godkänt hos en större amerikansk operatör. Vi bedömer att det kommer ta ett par kvartal innan vi ser en materiell effekt på försäljningen men ser på sikt stor potential.

En viktig del i vår strategi för att nå våra långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål är förvärv. Vi är också övertygade om att vi måste vara ”lokala” i de marknader vi vill växa i, dvs lokal organisation för försäljning, distribution och potentiellt egen tillverkning. Vi genomförde under kvartalet en organisationsförändring som skapar ökat fokus på förvärv.

Efter kvartalets utgång meddelade Patent & Marknadsdomstolen beslut i den svenska patenttvisten med Emtelle Ltd. Domstolens beslut att förklara Emtelles patent ogiltigt har vunnit laga kraft och är i linje med vår förväntan.

Vi går in i årets sista kvartal med en orderstock som organiskt är 94 % större än motsvarande tidpunkt föregående år, vilket är mycket glädjande. Den trend vi såg i slutet av föregående kvartal, dvs att våra större kunder lägger in stora order med betydligt längre framförhållning för att säkra sina behov, fortsatte under kvartalet.

Vi har fortsatt en mycket positiv syn på den marknad vi verkar i, både på kort och lång sikt, och där vi ser goda möjligheter till en fortsatt lönsam tillväxtresa.

Välkommen att följa med,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under kvartalet (juli – september 2017)

 • För att skapa förbättrade möjligheter för vidare expansion av koncernen utsågs Martin Åberg till Vice VD i Hexatronic Group AB med ansvar för koncernens förvärvsaktiviteter. Martin fortsätter även i sin roll som VD för Proximion AB.
 • Håkan Bäckström, tidigare Vice VD för Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (”HCI”) utsågs till VD för HCI. Håkan behåller sin roll som ansvarig för Marknad och Försäljning för HCI.
 • Hexatronics styrelse beslöt med stöd av årsstämmans bemyndigande om en nyemission av 30 892 aktier. Aktierna tecknades till hälften vardera av säljarna av aktierna i Hexatronic UK Ltd (fd. OpticReach Ltd) som Hexatronic förvärvade i januari 2016. Betalning sker genom kvittning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att det var fråga om en kvittningsemission.
 • Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. angående ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende s.k. blåsfiber. Detta bestreds av bolaget och genstämning lämnades in där bolaget yrkade att Emtelles patent skulle förklaras ogiltigt. Förhandlingar i Patent- och Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017. Domstolen har fattat beslut i tvisten till Hexatronics fördel. Domstolen förklarade patentet ogiltigt och således ogillat Emtelles påstående om patentintrång. Emtelle förpliktigades att ersätta Hexatronic för nedlagda rättegångskostnader uppgående till ca 5,1 MSEK. Domen har vunnit laga kraft.
 • Bolaget beslutade att investera i ytterligare produktionskapacitet för dukt i fabriken i Hudiksvall. Investeringen är ett led i bolagets strategi att öka produktionskapaciteten och produktbredden för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter. Investeringen uppgår till ca 21 MSEK och kommer ske i två etapper där den första kapacitetshöjningen kommer vara genomförd under våren 2018 och den andra etappen kommer vara genomförd under hösten 2018.

Händelser efter periodens utgång

 • Hexatronics styrelse beslöt med stöd av årsstämmans bemyndigande om en nyemission av 30 892 aktier. Aktierna tecknades till hälften vardera av säljarna av aktierna i Hexatronic UK Ltd (fd. OpticReach Ltd) som Hexatronic förvärvade i januari 2016. Betalning sker genom kvittning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att det var fråga om en kvittningsemission.
 • Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. angående ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende s.k. blåsfiber. Detta bestreds av bolaget och genstämning lämnades in där bolaget yrkade att Emtelles patent skulle förklaras ogiltigt. Förhandlingar i Patent- och Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017. Domstolen har fattat beslut i tvisten till Hexatronics fördel. Domstolen förklarade patentet ogiltigt och således ogillat Emtelles påstående om patentintrång. Emtelle förpliktigades att ersätta Hexatronic för nedlagda rättegångskostnader uppgående till ca 5,1 MSEK. Domen har vunnit laga kraft.
 • Bolaget beslutade att investera i ytterligare produktionskapacitet för dukt i fabriken i Hudiksvall. Investeringen är ett led i bolagets strategi att öka produktionskapaciteten och produktbredden för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter. Investeringen uppgår till ca 21 MSEK och kommer ske i två etapper där den första kapacitetshöjningen kommer vara genomförd under våren 2018 och den andra etappen kommer vara genomförd under hösten 2018.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!