Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2020

Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2020

Hexatronic presenterar delårsrapport
januari - mars 2020

Q1 från Hexatronic – Fortsatt stark internationell tillväxt på strategiska marknader som Nordamerika, Tyskland och Storbritannien.

Läs hela rapporten här.

”Vi ser en stark utveckling i våra strategiska tillväxtmarknader och behovet av att bygga ut de fiberoptiska kommunikationssystemen är stort. I dessa tider med arbete hemifrån, videomöten och undervisning via nätet framkommer vikten av snabba och tillförlitliga uppkopplingar. Erfarenheterna från Covid-19 bedömer vi, på sikt, kommer påverka investeringar i kommunikationsnät positivt,” säger VD Henrik Larsson Lyon

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic ingick ett globalt förlikningsavtal med Emtelle UK Ltd. vilket avslutade den tidigare patenttvisten i Storbritannien.
  • Emtelle gav Hexatronic en licensrätt inom patenten för blåsfiberprodukter. Hexatronic kan fortsatt producera och sälja sina blåsfiberprodukter över hela världen.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Baserat på den mycket osäkra omvärlds-situationen beslöt styrelsen att dra tillbaka tidigare kommunicerat utdelningsförslag.
  • Till följd av Covid-19 har Hexatronic under första kvartalet 2020 haft en viss negativ påverkan och bedömer en fortsatt något lägre aktivitet för det andra kvartalet.
  • Hexatronic vann nya ordrar på sjökabel till ett värde av 40 MSEK.

Vd har ordet

Fortsatt stark internationell tillväxt
Tillväxten på våra strategiska tillväxtmarknader var fortsatt stark under första kvartalet. I Nordamerika växte vi organiskt med 17 procent och försäljningen är därmed, tre år efter vår etablering, nästan på samma nivå som vår försäljning mot den svenska marknaden. Tillväxten i våra övriga strategiska tillväxtmarknader Storbritannien och Tyskland uppgick till 16 procent.

Efter en svag inledning återhämtade sig försäljningen på den svenska marknaden starkt i den senare delen av kvartalet. Vi bedömer fortsatt att den svenska marknaden kommer vara i nivå med föregående år, förutsatt att påverkan från Covid-19 inte blir större än vad vi ser idag. 

Sammantaget uppgick den organiska försäljnings-tillväxten under kvartalet till 4 procent och EBITA-tillväxten till 5 procent. Vi bedömer att försäljningen påverkats negativt med cirka 5 procent till följd av Covid-19, framförallt relaterat till leveransproblem från underleverantörer i Kina.

Orderingången har utvecklats starkt och vi gick in i det andra kvartalet med en orderbok som, organiskt, var 35 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. På sjökabelsidan vann vi nyligen ett antal projekt om totalt 40 MSEK. Extra glädjande är att flera av projekten är med nya kunder. På den tyska marknaden, där vi fortfarande är en liten aktör, har vi vunnit ett antal mindre FTTH projekt samt slutit ett femårigt ramavtal uppgående till 40 MSEK med en större regional operatör.

I senare delen av kvartalet såg vi en viss negativ effekt av Covid-19 i flera marknader. Även om vår verksamhet är klassad som kritisk i flera marknader är osäkerheten fortsatt stor och det finns risk för ökad negativ påverkan. Kunderna agerar över hela spektrumet från att pausa nybyggnadsprojekt till att fortsätta som tidigare. Med den information vi har idag planerar vi för en något lägre aktivitet för det andra kvartalet. Ytterligare en effekt av Covid-19 är att vår nya duktfabrik i Texas försenats drygt en månad och nu bedöms kunna driftsättas i början av maj.

Med den osäkerhet som råder har vi prioriterat en stark balansräkning. Detta har bland annat inneburit att styrelsen har dragit tillbaka årets utdelningsförslag, samt att vi har valt att senarelägga vissa investeringar. Vår finansiella ställning är stark och har stärkts under kvartalet. Vi har ökade marginaler när det kommer till både disponibla medel och de kovenanter vi har med vår bank.   

Om vi tittar bortom Covid-19 är vår bedömning fortsatt mycket positiv, med en stark utveckling i våra strategiska tillväxtmarknader. Behovet av att bygga ut de fiberoptiska kommunikationssystemen är stort. I dessa tider med arbete hemifrån, videomöten och undervisning via nätet framkommer vikten av snabba och tillförlitliga uppkopplingar. Erfarenheterna från Covid-19 bedömer vi, på sikt, kommer påverka investeringar i kommunikationsnät positivt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ) 

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!