Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2021

Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2021

Hexatronic presenterar delårsrapport Q1 2021

Q1 från Hexatronic - Stark tillväxt och ökad lönsamhet

"Årets första kvartal blev mycket starkt med en tillväxt om 45 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav drygt hälften organisk. Lönsamheten för kvartalet visade en ännu starkare utveckling. EBITA ökade med 187 procent och resultat per aktie med 329 procent," säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group

Läs hela rapporten här.

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic tecknar treårigt exklusivt avtal med Centric Fiber i USA till ett värde av ca 85 MSEK.
  • Hexatronic tecknar ett strategiskt leverantörsavtal med Vocus i Australien.
  • Hexatronic vann nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 60 MSEK.
  • Hexatronic förvärvar 75 procent av aktierna i det tyska teknikbolaget TK-KONTOR-FREITAG GmbH.
  • Hexatronic justerade sitt lönsamhetsmål till 10 procent EBITA-marginal på rullande 12 månader (från 9 procent).
  • Pernilla Lindén utses till CFO och medlem i koncernledningen för Hexatronic Group från och med den 9 augusti 2021.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic har lagt ett varsel avseende vår fiberoptiska kontakteringsverksamhet i Örebro, med syfte att flytta all produktion till Baltronic i Estland samt samordna våra lager i Sverige till Hudiksvall. Flytten är ett led i att stärka bolagets konkurrenskraft på en växande internationell marknad samtidigt som den svenska marknaden förväntas minska kommande år.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om Q1, 2021

VD har ordet

Stark tillväxt och ökad lönsamhet
Årets första kvartal blev mycket starkt med en tillväxt om 45 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav drygt hälften organisk. Lönsamheten för kvartalet visade en ännu starkare utveckling. EBITA ökade med 187 procent och resultat per aktie med 329 procent.

På rullande tolv månader ligger vi nu, med 23 procent försäljningstillväxt och 10,8 procent EBITA, över våra mål om minst 20 procents tillväxt och minst 10 procent i EBITA-marginal. Vi såg i kvartalet små negativa effekter av covid-19 på verksamheten, vilka främst relaterar till ökade transportkostnader samt en indirekt effekt av covid-19 med ökande råmaterialpriser. Vi bedömer att de högre plastpriserna kommer ha viss negativ inverkan på vår bruttomarginal under kvartal två.

Försäljningstillväxten i Europa, exklusive Sverige, var 87 procent i kvartalet framförallt drivet av en fortsatt stark utveckling i Storbritannien samt förvärvet av Qubix i Italien. Utvecklingen av den brittiska marknaden är mycket stark och vi märker en ökande aktivitet i Tyskland, men fortsatt på en lägre nivå än Storbritannien.

Försäljningen i Nordamerika växte med 44 procent huvudsakligen drivet av en stark underliggande marknad för dukt och där vi med vår nya fabrik i Texas ökat kapaciteten. Vår systemförsäljning börjar ta fart och förväntas under innevarande år utgöra ett viktigt bidrag till utvecklingen i Nordamerika. Ett kvitto på detta var avtalet vi slöt med Centric Fiber i Texas, där vi de närmaste tre åren kommer förse dem med hela vårt FTTH-system, till ett värde om minst 85 MSEK.

Försäljningen i Sverige ökade med 8 procent vilket var något över förväntan. Vi bedömer fortsatt att den svenska marknaden kommer vara ungefär på samma nivå som i fjol. Aktiviteten inom sjökabel har varit fortsatt hög. Vi kommer ha stora utleveranser under det andra halvåret 2021 samt under första halvåret 2022.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i första kvartalet var svagt negativt då vi byggt lager samt bundit mycket kapital i kundfordringar.

Under kvartalet förvärvade vi 75 procent av TK-KONTOR-FREITAG. Ambitionen med förvärvet är att bygga upp en utbildningsverksamhet i Tyskland samt att erbjuda våra kunder design- och planeringstjänster i tillägg till vårt FTTH-system.

Vi lade efter kvartalets utgång ett varsel avseende vår fiberoptiska kontakteringsverksamhet i Örebro, med syfte att flytta all produktion till Baltronic i Estland samt samordna våra lager i Sverige till Hudiksvall. Ett beslut som var mycket svårt att fatta men som var nödvändigt för att bibehålla vår långsiktiga konkurrenskraft.

Vi kommer fortsätta investera för lönsam tillväxt i våra tillväxtmarknader Nordamerika, Stor-britannien och Tyskland samt för ökad produktion i fabriken i Hudiksvall som förser samtliga marknader med fiberoptisk kabel. Vi ser också goda möjligheter till fortsatta förvärv och bedömer att vi under det senaste året ökat aktiviteten och antalet diskussioner jämfört med tidigare år.

Orderingången har fortsatt utvecklats positivt. Vi gick in i det andra kvartalet med en orderbok som organiskt var 67 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Exklusive sjökabelprojekt var orderboken 28 procent högre.

Påverkan av covid-19 på vår verksamhet har varit liten under de senaste kvartalen. Vi avser därför sluta redovisa preliminär försäljning och resultat efter kvartalets utgång. På sikt är vår bedömning att erfarenheterna från covid-19 kommer ha en positiv inverkan på investeringar i kommunikationsnät, något som bekräftas av de infrastrukturprogram som aviserats i både USA och EU.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxt-resa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef
Hexatronic Group AB (publ

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!