Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2022

Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2022

Hexatronic presenterar delårsrapport Q1 2022

Q1 från Hexatronic Group -En mycket stark inledning av året!

"Året inleddes mycket starkt med en försäljningstillväxt om 119 procent varav 73 procent organisk tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönsamheten (EBITA) ökade 189 procent innebärande en marginal om 13,3 procent, vilket med god marginal överskrider vårt uppjusterade mål om 12 procent. Den ökade lönsamheten är framförallt en effekt av stark utveckling i USA och Storbritannien, samt skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i de flesta av våra fabriker,” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Läs hela rapporten här.

Viktiga händelser under kvartalet

  • Lönsamhetsmålet justerades till minst 12 procent EBITA-marginal över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt lönsamhetsmål var minst 10 procent på rullande 12-månadersbasis.
  • Tillväxtmålet justerades till årlig tillväxt om minst 20 procent över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt tillväxtmål innebar att växa mer än sin marknad organiskt och med en årlig tillväxt om minst 20 procent.
  • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,50 SEK (0,50) per aktie för räkenskapsår 2021.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om Q1, 2022


VD har ordet

En mycket stark inledning av året!
Året inleddes mycket starkt med en försäljningstillväxt om 119 procent varav 73 procent organisk tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönsamheten (EBITA) ökade 189 procent innebärande en marginal om 13,3 procent, vilket med god marginal överskrider vårt uppjusterade mål om 12 procent. Den ökade lönsamheten är framförallt en effekt av stark utveckling i USA och Storbritannien, samt skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i de flesta av våra fabriker.

Kostnaden för råmaterial och transporter fortsätter att öka, inte minst beroende på det orättfärdiga kriget i Ukraina. Arbetet med att föra ökade råmaterialkostnader vidare till kund fortsätter och bruttomarginalen är fortsatt negativt påverkad med 1-2 procentenheter i kvartalet. Den negativa effekten bedömer vi kommer bestå under åtminstone det andra kvartalet. Vi har inte några kunder eller leverantörer i Ryssland eller Ukraina.

Försäljningen i Europa exklusive Sverige, fortsätter att utvecklas starkt, framförallt beroende på en stark utveckling i Storbritannien och Tyskland. Försäljningen i regionen ökade med 127 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet slöt vi ett nytt treårsavtal med CityFibre, där vi fortsatt kommer vara deras största leverantör. I Tyskland bidrog förvärvet av Rehaus Telekomverksamhet starkt till den ökade försäljningen.

Försäljningen i vår största marknad, USA, växte under kvartalet med 184 procent, framförallt inom dukt och fiberoptiska system. De stora federala medel som kommer investeras inom både telekominfrastruktur (65 miljarder USD) och generella infrastruktursatsningar (100 miljarder USD) bedömer vi kommer börja fördelas först under slutet av året eller början av 2023.

Uppstarten av vår fabrik i South Carolina går i stort sett enligt plan men med en till två månaders försening, och förväntas bidra positivt från och med fjärde kvartalet innevarande år. Med anledning av att den höga efterfrågan på den amerikanska marknaden väntas kvarstå kommer vi investera ytterligare ca 150 MSEK i fler linjer i fabriken i South Carolina.

Försäljningen i Sverige var stark och ökade med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Både FTTH- och transportnäts-marknaden utvecklades positivt i kvartalet.

Orderingången har fortsatt utvecklats mycket starkt. Vi har vid kvartalets slut en orderbok som organiskt är 173 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Den höga orderingången är väl spridd i de flesta av våra bolag där bolagen i USA står för den största ökningen.

Med den starka orderboken och en fortsatt mycket positiv syn på marknadens utveckling kommer vi fortsätta investera i ökad produktionskapacitet och marknadsnärvaro.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef
Hexatronic Group AB (publ)


Offentliggörande
Denna information är sådan information som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 07.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!