Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2019

Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2019

Hexatronic presenterar delårsrapport
1 april - 30 juni 2019

Q2 från Hexatronic – Stark tillväxt i Europa och framgångar på våra strategiska tillväxtmarknader Storbritannien, Nordamerika och Tyskland.

Läs hela rapporten här.

Henrik Larsson Lyon kommenterar rapporten:

Kvartalet (1 april till 30 juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 484,9 MSEK (411,6) vilket motsvarar 18 % (19 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 39,8 MSEK (34,2), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 8,2 % (8,3 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,1 MSEK (30,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 20,2 MSEK (19,8).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,54 SEK (0,52).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 5,4 MSEK (-44,3).

Perioden (1 januari till 30 juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 906,0 MSEK (750,8) vilket motsvarar 21 % (18 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 61,1 MSEK (53,6), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,7 % (7,1 %). EBITA-marginalen på rullande 12 månader var 7,0 % (8,9 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 45,5 MSEK (43,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 25,3 MSEK (31,1).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,68 SEK (0,82).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 36,2 MSEK (-46,1).

VD-ord

Stark tillväxt i Europa
Vi kan se tillbaka på ett första halvår där vi nått viktiga framgångar i samtliga våra tre uttalade strategiska tillväxtmarknader: Storbritannien, Tyskland och Nordamerika.

Försäljningen i Europa (exklusive Sverige) visade en mycket stark organisk tillväxt om drygt 100 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Regionen har nu gått om Sverige och utgör vår största geografiska marknad.

Det är framförallt försäljningen i vår strategiska tillväxtmarknad Storbritannien som utvecklats starkt. En viktig framgångsfaktor har varit vår systemlösning Matrix. Matrix var central i den stora affär vi slöt med CityFibre i första kvartalet och nu direkt avgörande i det avtal vi ingick med operatören Zzoomm under andra kvartalet. Avtalet med Zzoomm löper på fem år där vi har exklusivitet t.o.m. december 2020 och omfattar hela vår Matrixlösning inklusive utbildning. Vår försäljning under exklusivitetsperioden bedöms till ca 30 MSEK med betydligt större potential de kommande åren.

I vår andra strategiska tillväxtmarknad Tyskland har vi fått ett genombrott och vunnit ett antal mindre projekt som kommer levereras från hösten fram till det första halvåret 2020. Flera av dessa är pilotprojekt och förväntas leda till större affärer i nästa fas.

Vår tredje strategiska tillväxtmarknad Nordamerika har fortsatt utvecklats starkt och då framförallt duktverksamheten som växt med drygt 25 %. Baserat på den starka utvecklingen och befintliga kunder som vill öka sina affärer med oss beslutade vi under juni månad att utöka med en andra produktionsanläggning baserad väster om nuvarande produktion i Middlesboro Kentucky, USA. Vi bedömer att produktionen kommer igång under det första kvartalet 2020 och att det positivt bidrar till bolagets resultat från 2021. Försäljningen av vår systemlösning i Nordamerika har tagit viktiga steg framåt men vi har fortsatt ett arbete kvar innan vi har etablerat motsvarande starka position som i Storbritannien. Vi kommer därför under andra halvåret förstärka vår försäljningsorganisation i Nordamerika för att kunna bearbeta fler kunder. Vi bedömer fortsatt att det finns goda möjligheter att utveckla en stark systemförsäljning i Nordamerika.

Den svenska marknaden utvecklades i linje med det första kvartalet med en försäljning som var ca 10 % lägre än motsvarande period föregående år. Vår bedömning är att den svenska marknaden för helåret kommer vara ca 10 % under föregående år.

Försäljningen på övriga marknader utvecklades svagt under kvartalet beroende på en lägre aktivitet i Nya Zeeland samt en förskjutning av ett antal projekt till hösten i framförallt mellanöstern.

Summerat nådde vi för kvartalet en försäljningstillväxt om 18 % och en lönsamhet om 8,2 % EBITA vilket är i linje med motsvarande kvartal föregående år. Vi är inte nöjda och anpassar den svenska organisationen till följd av en lägre marknad i Sverige men fortsätter samtidigt investera i organisationen utanför Sverige för att växa i bland annat Storbritannien, Tyskland och Nordamerika. Den viktigaste komponenten för att öka vår lönsamhet är att öka den organiska tillväxten och utnyttja våra produktionsanläggningar optimalt. Vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att göra detta. Vi är i ett skifte där den svenska marknaden succesivt minskat sedan början av 2018 och där vi växer i marknader med stor tillväxtpotential utanför Sverige.

Vi går in i det tredje kvartalet 2019 med en orderbok som organiskt är 20 % högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Den organiska tillväxten av orderboken är driven av marknader utanför Sverige.

Vi har alltjämt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under kvartalet (1 april – 30 juni 2019)

 • Hexatronic tecknade ett strategiskt avtal med Zzoomm Ltd. avseende leverans av Hexatronics systemlösning Matrix. Avtalet löper under fem år och Hexatronic blir exklusiv leverantör av passiva komponenter och utbildning under 1,5 år. Det ungefärliga värdet av den inledande exklusiva uppstartsfasen är 30 MSEK.
 • Hexatronic beslöt att etablera en andra produktionsanläggning i USA för att tillgodose den ökade efterfrågan av High Density Polyethylene rör och dukt för telekommunikations- och kraftmarknaden. Produktionsanläggningen blir en förlängning av det helägda dotterbolaget Blue Diamond Industries LCC nuvarande produktion i Middlesboro, Kentucky, som idag täcker efterfrågan i östra USA. Den geografiska placeringen väster om Middlesboro medför en avsevärt utökad adresserbar marknad för Blue Diamond.
 • Årsstämma hölls den 9 maj 2019. På årsstämman beslutades om vinstutdelning med 0,40 SEK per aktie vilket utbetalades 16 maj 2019. Mats Otterstedt nyvaldes som styrelseledamot. Beslut fattades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner. Beslut fattades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen som är bosatta i Sverige. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om att förvärva respektive överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag samt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 % av det registrerade aktiekapitalet.

Händelser efter periodens utgång          

 • Hexatronic vann på kort tid ett flertal FTTH-affärer på den tyska marknaden uppgående till sammantaget cirka 40 MSEK. Huvuddelen är systemförsäljning för leverans under kommande 12 månader.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!