Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2020

Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2020

Hexatronic presenterar delårsrapport april - juni 2020

Q2 från Hexatronic – Stark lönsamhet och strategiska förvärv.

Läs hela rapporten här.

"Under kvartalet steg lönsamheten (EBITA) till 10,5 procent, en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019, främst till följd av hög bruttomarginal och god beläggning i våra fabriker. Även rörelseresultatet och vinst per aktie förbättrades väsentligt med 50 procent respektive 63 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vi har under kvartalet och strax efter kvartalets slut genomfört två strategiska förvärv av Tech Optics i Storbritannien samt Light Brigade i USA,” säger VD Henrik Larsson Lyon.

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic tecknade ett strategiskt avtal med KCOM i Storbritannien till ett värde av 40 MSEK.
  • Hexatronic förvärvade det brittiska fiberoptik- bolaget Tech Optics Ltd.
  • Hexatronic vann nya ordrar på sjökabel till ett värde av 40 MSEK.
  • Baserat på den mycket osäkra omvärlds-situationen beslöt styrelsen att dra tillbaka tidigare kommunicerat utdelningsförslag.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic förvärvade det amerikanska utbildningsbolaget The Light Brigade Inc.
  • Hexatronic informerade om ökad lönsamhet samt att försäljningen under andra kvartalet påverkades negativt med uppskattningsvis 40-50 MSEK som en konsekvens av covid-19 pandemin.

Vd har ordet

Stärkt lönsamhet och strategiska förvärv
Lönsamheten (EBITA) stärktes under kvartalet till 10,5 procent vilket är en ökning med 35 procent mot samma period föregående år. Den goda lönsamheten innebär att vi tydligt närmar oss vårt mål om minst 9 procent på rullande 12 månader. Även rörelseresultatet och vinst per aktie förbättrades väsentligt med 50 procent respektive 63 procent jämfört med samma period föregående år. Den ökade lönsamheten beror framförallt på en hög bruttomarginal och god beläggning i våra fabriker.

Vi har under kvartalet och strax efter kvartalets slut genomfört två mindre strategiska förvärv av Tech Optics i Storbritannien samt Light Brigade i USA. Bolagen är väletablerade på sina marknader och har en lång historik med mer än 30 år inom fiberoptik.  Tech Optics stärker vår position inom fiberoptiska lösningar för krävande miljöer, såsom exempelvis försvarsindustri och olja & gas. Förvärvet av Light Brigade, som slutfördes den 1 augusti, innebär att vi nu har Nordamerikas ledande utbildningsbolag inom fiberoptik i koncernen. Förvärvet stärker vår position som en koncern som erbjuder helhetslösningar och ger oss möjlighet att utbilda fler inom våra Fiber till Hemmet (FTTH) system.

Tillväxten i våra strategiska marknader var fortsatt stark under andra kvartalet. I Europa, exklusive Sverige, växte vi organiskt med 13 procent, framförallt drivet av en stark tillväxt i Storbritannien. Vi fortsätter växa i Nordamerika där den organiska tillväxten landade på 9 procent. Totalt uppgick koncernens försäljningstillväxt till 5 procent i kvartalet. Under rådande omständigheter med den negativa påverkan från covid-19 är vi nöjda med försäljningstillväxten under kvartalet.

Vi bedömer att covid-19 har påverkat försäljningen negativt med cirka 10 procent i kvartalet. De flesta av våra bolag är påverkade i någon omfattning. Vår verksamhet i Nya Zealand stängdes i princip under en månad vilket innebar att vi tappade motsvarande en månads försäljning. Våra utbildningsbolag som i stor utsträckning bedriver praktisk utbildning påverkades kraftigt negativt. Den nya fabriken i Texas är i drift men inte i den omfattning vi räknat med på grund av svårigheter att rekrytera tillräckligt med operatörer till följd av den pågående pandemin.

Vi har gradvis under kvartalet sett en minskad påverkan av covid-19. Vi bedömer att vi även under det tredje kvartalet kommer påverkas negativt. Bedömningen i dag, i ett fortsatt mycket osäkert läge, är att effekterna kommer vara mindre än under det andra kvartalet.

Orderingången har fortsatt utvecklas positivt och vi gick in i det tredje kvartalet med en orderbok som organiskt var 22 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Trots den pågående pandemin har vi en fortsatt mycket positiv syn på marknaden. Vi bedömer att behovet av robusta nät med hög kapacitet kommer öka till följd av den kraftiga ökningen av distansarbete och fler digitala möten.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ) 

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!