Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2021

Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2021

Hexatronic presenterar delårsrapport Q2 2021

Q2 från Hexatronic Group - Mycket stark tillväxt och ökad lönsamhet

"Den starka utvecklingen från årets första kvartal förstärktes under det andra kvartalet med en mycket starkt tillväxt om 54 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav 38 procent organisk. Lönsamheten för kvartalet visade en ännu starkare utveckling. EBITA ökade med 90 procent och resultat per aktie med 102 procent. EBITA i andra kvartalet har påverkats positivt med ca 8 MSEK till följd av amerikanska myndigheters beslut att efterskänka lån relaterade till covid-19 som upptagits genom Blue Diamond Industries, Inc.,” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group

Läs hela rapporten här.

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic tecknade tre avtal på den tyska marknaden till ett totalt värde på cirka 70 MSEK.
  • Hexatronic etablerar 5G-utbildning genom förvärv av Mpirical Ltd. i UK.
  • Hexatronic har lagt ett varsel avseende vår fiberoptiska kontakteringsverksamhet i Örebro, med syfte att flytta all produktion till Baltronic i Estland samt samordna våra lager i Sverige till Hudiksvall. Flytten är ett led i att stärka bolagets konkurrenskraft på en växande internationell marknad samtidigt som den svenska marknaden förväntas minska kommande år.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic har ingått ett bindande inkråms-överlåtelseavtal om förvärv av REHAU Groups affärsverksamhet inom telekommunikation - en av de större aktörerna inom mikrodukt på den tyska marknaden.
  • Hexatronic har förvärvat 100% av aktierna i två australiensiska bolag. Optical Solutions Australia Group är en nationell värdeskapande distributör av telekomlösningar och The Fibre Optic Shop Pty Ltd designar och tillverkar fiberoptiska produkter.
  • Hexatronic har förvärvat 100% av aktierna i
    H. Weterings Galgeweg BV i Nederländerna. Bolaget tillverkar dukt för telekom och jordbruksmarknaden.
  • Pernilla Lindén har tillträtt som CFO och medlem i koncernledningen från och med 9 augusti 2021.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om Q2, 2021


VD har ordet

Mycket stark tillväxt och ökad lönsamhet
Den starka utvecklingen från årets första kvartal förstärktes under det andra kvartalet med en mycket starkt tillväxt om 54 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav 38 procent organisk. Lönsamheten för kvartalet visade en ännu starkare utveckling. EBITA ökade med 90 procent och resultat per aktie med 102 procent. EBITA i andra kvartalet har påverkats positivt med ca 8 MSEK till följd av amerikanska myndigheters beslut att efterskänka lån relaterade till covid-19 som upptagits genom Blue Diamond Industries, Inc.

På rullande tolv månader ligger vi nu, med 35 procent försäljningstillväxt och 11,5 procent EBITA, över våra mål om minst 20 procents tillväxt och minst 10 procent i EBITA-marginal. Vi noterar för det andra kvartalet fortsatt höga kostnader för transporter och råmaterial till följd av den pågående pandemin. Effekter som vi bedömer kommer bestå under resten av året.

Vår internationaliseringsresa fortsätter i hög takt exemplifierat av att USA under kvartalet passerade Sverige som Hexatronics enskilt största marknad sett till försäljningen senaste tolv månaderna. Försäljningen i Nordamerika växte under kvartalet med 79 procent, huvudsakligen drivet av en stark underliggande infrastrukturmarknad för dukt. Vår system-försäljning fortsätter att utvecklas starkt och vi ser goda möjligheter att växa denna kraftigt.

Försäljningen i Europa exklusive Sverige var fortsatt mycket stark med en tillväxt om 100 procent. De flesta marknader i regionen utvecklades starkt men framför allt Storbritannien. Vi ser en fortsatt stark tillväxt i synnerhet i Storbritannien och Tyskland.

Försäljningen i Sverige minskade med 4 procent vilket var ungefär som förväntat. Vi bedömer fortsatt att den svenska marknaden kommer vara på samma nivå som i fjol.

Orderingången har fortsatt utvecklats mycket starkt. Vi gick in i det tredje kvartalet med en orderbok som organiskt var 182 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Exklusive sjökabelprojekt var orderboken 147 procent högre.

Med den starka utveckling vi ser i de flesta av våra marknader kommer vi fortsätta att investera i mer kapacitet för fortsatt tillväxt.

Under kvartalet förvärvade vi utbildningsbolaget Mpirical i Storbritannien. Mprirical är fokuserade på online-utbildningar inom 5G och trådlös kommunikation. Vi ser både god potential i deras nuvarande affär inom 5G samt att nyttja deras teknik för våra utbildningsbolag inom fiberoptiska nät.

Efter kvartalets utgång har vi genomfört fyra strategiska förvärv. Telekomverksamheten inom REHAU Group, framför allt mikrodukt, i Tyskland och Österrike, dukt och rörtillverkaren Weterings i Nederländerna, samt de australiensiska telekom-bolagen Optical Solutions Australia Group och The Fibre Optic Shop. Det är förvärv som stått högt upp på agendan under flera år och som väsentligen kommer stärka vår position i Centraleuropa avseende produktionskapacitet och marknads-position, samt ge oss ett starkt nationellt fotfäste på den australienska telekommarknaden.

De genomförda förvärven stärker vårt erbjudande ytterligare och medför att vår affär blir än mer internationell. Utöver en stark strategisk matchning med Hexatronic adderar förvärven kombinerat cirka 750 MSEK i omsättning och 130 MSEK i EBITA.

Om de genomförda förvärven hade ingått i Hexatronic de senaste tolv månaderna hade omsättningen och EBITA uppgått till cirka 3 400 MSEK respektive 440 MSEK. Den internationella andelen hade utgjort drygt 80%.

Efter genomförda förvärv har vi en kapitalstruktur med en Nettoskuld / EBITDA som förväntas uppgå till cirka 2,4x, inklusive förvärvet av REHAU Telecom som förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021. Vi kommer ha en fortsatt aktiv förvärvsagenda.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxt-resa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef
Hexatronic Group AB (publ)


Offentliggörande
Denna information är sådan information som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 07.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!