Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2019

Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2019

Hexatronic presenterar delårsrapport
3 juli - 30 september 2019

Q3 från Hexatronic visar på fortsatt tillväxt i Europa, starkt kassaflöde och ökad lönsamhet. 100% organisk tillväxt i Storbritannien under kvartalet.

 Läs hela rapporten här.

Kvartalet (1 juli till 30 september 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 473,1 MSEK (403,8) vilket motsvarar 17 % (20 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 47,3 MSEK (36,9), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 10,0 % (9,1 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,3 MSEK (31,3).
 • Nettoresultatet uppgick till 27,2 MSEK (21,8).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,73 SEK (0,58).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 79,6 MSEK (10,1).

Perioden (1 januari till 30 september 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 379,0 MSEK (1 154,6) vilket motsvarar 19 % (18 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 108,3 MSEK (90,6), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 7,9 % (7,8 %). EBITA-marginalen på rullande 12 månader var 7,3 % (8,4 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 85,8 MSEK (75,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 52,6 MSEK (52,9).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,41 SEK (1,40).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 115,8 MSEK (-36,0).

VD-ord

Fortsatt stark tillväxt i Europa, starkt kassaflöde och ökad lönsamhet
Det tredje kvartalet visade en stark tillväxt om 17 % varav en organisk tillväxt om 8 %. Exkluderat Sverige som minskade med 7 % uppgick den organiska tillväxten på övriga marknader till 17 %. Storbritannien var den marknad som utvecklades starkast under kvartalet med en organisk tillväxt om 100 %.

Vårt fokus är att vinna fler affärer i våra strategiska tillväxtmarknader Storbritannien, Tyskland och Nordamerika, samt att försvara vår marknadsandel i Sverige. Det är framförallt det egenutvecklade Matrix-systemet som möjliggör kostnadseffektiva fiber till hemmet installationer (FTTH) som förväntas driva den fortsatta tillväxten.

Den brittiska marknaden utvecklas väl och flera operatörer har under kvartalet säkrat finansiering för byggnation av fibernät. Den brittiska regeringen har dessutom kommunicerat en satsning om 5 miljarder GBP för att alla brittiska hushåll skall ha möjlighet till fiber år 2025. Vi har under kvartalet fortsatt byggt lager i Storbritannien, för att klara åtminstone tre månaders potentiella problem med införsel av varor till Storbritannien, kopplat till en eventuell hård Brexit. 

Den tyska marknaden är avvaktande och vi bedömer att investeringarna i fibernät kommer öka först under andra halvåret 2020. Trots en avvaktande marknad byggs och projekteras det en hel del fibernät. Flaskhalsen för projekten är framförallt installationsresurser. Vi fortsätter att bygga upp vår lokala organisation och letar aktivt efter förvärv för att stärka vår närvaro i Tyskland. De pilotprojekt vi informerade om i augusti har börjat levereras.

Den positiva utvecklingen av vår verksamhet i Nordamerika fortsätter. Duktverksamheten utvecklas starkt och arbetet med att etablera en andra fabrik löper enligt plan med planerad produktionsstart i slutet av första kvartalet 2020. Vår systemförsäljning utvecklas också positivt, om än från en låg nivå. Vår bedömning är att systemförsäljningen kommer visa god tillväxt under 2020.

Lönsamheten i kvartalet uppgick till 10 % EBITA, en förbättring från 9,1 % i motsvarande kvartal föregående år. Vi ser god potential att öka lönsamheten genom ett högre kapacitetsutnyttjande av våra produktionsanläggningar.

Inbromsningen på den svenska FTTH-marknaden som helhet fortsätter med minskad försäljning om ca 10 % mot föregående år. Vår bedömning är att helårssiffran kommer ligga nära den nivån. Nedgången på den svenska marknaden har dock avtagit från 2018 då den uppgick till cirka 20 % samtidigt som vår försäljning på den svenska marknaden nu utgör 29 % i jämförelse med 36 % motsvarande kvartal föregående år. 

Vår minskade exponering mot den svenska FTTH-marknaden i kombination med den utveckling vi har på övriga marknader i Europa och Nordamerika, där stora investeringar står för dörren, gör att vi bedömer bolaget som väl positionerat för fortsatt god organisk tillväxt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten visade en mycket positiv utveckling under kvartalet, 80 MSEK, framförallt drivet av ett starkt underliggande rörelseresultat. 

Vi går in i det fjärde kvartalet 2019 med en orderbok som organiskt är 6 % högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Den organiska tillväxten av orderboken är driven av marknader utanför Sverige.

Vi har alltjämt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under kvartalet (1 juli – 30 september 2019)

 • Hexatronic vann på kort tid ett flertal FTTH-affärer på den tyska marknaden uppgående till sammantaget cirka 40 MSEK. Huvuddelen avser systemförsäljning för leverans under kommande 12 månader.
 • Som en naturlig del i en succession och för att skapa förbättrade möjligheter för vidare expansion genomfördes ett antal förändringar i koncernledningen under kvartalet. Magnus Eidebo, tidigare Försäljningschef och vice VD för Hexatronic Fiberoptic AB ersatte Anders Tessmann som VD för Hexatronic Fiberoptic AB, då Anders Tessmann gick i pension. Christian Priess ersatte Peter Hem som Business Development Director i Hexatronic Group AB där fokus ligger på Tyskland, Mellanöstern, Afrika och sjökabel. Christina Roman antog en nyinrättad position i Hexatronic Group AB med ansvar för koncernens inköp.

Händelser efter periodens utgång          

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!