Hexatronic Group har fattat beslut om återköp av egna aktier

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Styrelsen i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2023 beslutat att återköpa maximalt 1 200 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm under perioden fram till årsstäman 2024.

Syftet med återköpsprogrammet är främst att begränsa utspädning med anledning av bolagets utestående aktiebaserade incitamentsprogram. Syftet är också att kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid eventuella framtida företagsförvärv.  

Återköp av egna aktier kommer att genomföras på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

Återköpen kommer att ske enligt följande villkor:

  • Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024.
  • Återköp får ske av högst 1 200 000 aktier.
  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Rapportering av återköp kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Hexatronic till 205 062 579 aktier, varav 203 026 610 aktier av serie A och 2 035 969 aktier av serie C. Hexatronic innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 606 300 egna aktier av serie A och 2 035 969 egna aktier av serie C.

Göteborg 17 maj, 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 07:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!