Hexatronic Group Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma den 19 april 2018

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende
verksamhetsåret 2016-09-01 – 2017-12-31.

 • Beslutade om vinstutdelning med 0,40 kronor per aktie och resterande disponibla
  vinstmedel skulle föras över i ny räkning.
 • Beslutades om arvode till styrelsen med 400 000 kr till styrelseordförande och 150 000 kr till övriga styrelseledamöter samt att ersättning till revisionskommittén skall utgå med 72 000 kr till kommitténs ordförande och 48 000 kr till revisionskommitténs andra ledamot.
 • Beslutades om val av styrelse enligt följande:
  • Anders Persson (omval) – styrelseordförande
  • Erik Selin (omval)
  • Malin Persson (omval)
  • Malin Frenning (omval)
  • Jaakko Kivinen(nyval)
 • Omvaldes PwC som revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
 • Beslutades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 1 000 000 aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och anställda nyckelpersoner inom koncernen.
 • Styrelsens bemyndigades att förvärva respektive överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.
 • Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Vid årsstämman var ca 43 procent av Hexatronics aktier och röster representerade.

Göteborg 20 april 2018
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!