Hexatronic Group Q2 2015-16

Hexatronic presenterar kvartalsrapport 2 – Fortsatt stark försäljningstillväxt

Årets starka försäljningstillväxt fortsatte under det andra kvartalet med en försäljningstillväxt om 33 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

Läs hela kvartalsrapporten här.

Hexatronic Group AB (publ) 
Kvartalsrapport 2 2015-16

(Perioden 1 september 2015 – 29 februari 2016 och kvartalsrapport 2, 1 december 2015 – 29 februari 2016) 

Andra kvartalet (1 december 2015 till 29 februari 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 172,9 MSEK (129,9) vilket motsvarar 33 % tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (14,7), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 1,3 % (11,3 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (11,9).
 • Nettoresultatet uppgick till -3,5 MSEK (8,7).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,10 SEK (0,28) i kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (-14,7).

Perioden 15/16 (1 september 2015 till 29 februari 2016) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 397,0 MSEK (276,0) vilket motsvarar 44 % tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,9 MSEK (29,3), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 6,0 % (10,6 %). EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 7,8 %.
 • Engångskostnader i samband med Bolagets notering på Nasdaq Stockholm om 2,8 MSEK belastar resultatet i perioden. Exklusive dessa kostnader uppgår EBITDA till 26,7 MSEK med en EBITDA-marginal på 6,7 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,0 MSEK (23,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 10,4 MSEK (19,1).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 SEK (0,63).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 3,8 MSEK (-9,0). 

VD-ord

Fortsatt stark försäljningstillväxt under det andra kvartalet! 
Årets starka försäljningstillväxt fortsatte under det andra kvartalet med en försäljningstillväxt om 33 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den organiska tillväxten var 3 % i kvartalet. Tillväxten består av en fortsatt stark tillväxt, 31 %, inom Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, men med en betydligt svagare utveckling inom produkter för OEM-kunder. Vi ser den svagare utvecklingen inom OEM-försäljningen som tillfällig och noterade i slutet av kvartalet en ökad orderingång. 

Säsongsmässigt är vårt andra kvartal årets svagaste på grund av jul- och nyårsledighet samt en låg installationsaktivitet orsakat av förekomsten av snö och tjäle på vår starka nordiska hemmamarknad. EBITDA-marginalen i kvartalet landade på 1,3 % att jämföra med 11,3 % för motsvarande kvartal föregående år. Orsaken till den lägre EBITDA-marginalen förklaras huvudsakligen av att vi har ökat antalet anställda och fortsatt investera i marknadsaktiviteter för att tillvarata de starka expansionsmöjligheter vi ser i marknaden. Utöver detta har vi i kvartalet haft mindre gynnsam försäljningsmix. 

Vår affärsmodell, med i huvudsak egna produkter och system som tillverkas i våra egna produktionsenheter medför goda förutsättningar för mycket god lönsamhet vid ett högt kapacitetsutnyttjande men drabbar oss på motsvarande vis under vårt säsongsmässigt svagaste kvartal. Vi arbetar med att öka försäljningen i marknader som inte har samma säsongsvariationer som de nordiska marknaderna för att utnyttja våra produktionsresurser till fullo över hela året. Det finns en stor uppsida i det arbetet då vinsten i det andra kvartalet är väsentligen lägre i jämförelse med årets övriga tre kvartal. 

OpticReach Ltd med verksamhet i främst Storbritannien förvärvades under andra kvartalet. Förvärvet är strategiskt viktigt för att kunna växa på den brittiska Fiber till hemmet-marknaden (FTTH) som ligger långt efter de nordiska marknaderna i utbyggnadsgrad. Vi förväntar oss en stark utveckling av den brittiska marknaden under de kommande åren. 

Andra viktiga händelser under kvartalet var slutbetalning till Ericsson om 32 MSEK avseende verksamheten i Hudiksvall och vår notering på Nasdaq Stockholm Small Cap. 

Den globala fibermarknaden förväntas enligt branschrapporter ha en fortsatt god tillväxt med 9 % under 2016. Vår bedömning är att vi under innevarande räkenskapsår kommer växa väsentligt mer än de 20 % vi har som mål, vilket vi ser som ett kvitto på att vårt starka systemerbjudande uppskattas av våra kunder. 

Avslutningsvis konstaterar jag att vi har fortsatt stora förväntningar för framtiden. Vi har anställt fler medarbetare till produktionen i Hudiksvall och Örebro för att möta en ökad efterfrågan och vi går in i tredje kvartalet med en orderstock som är 40 % högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och på jämförande basis. 

Henrik Larsson Lyon  
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ) 

Händelser under andra kvartalet (dec 2015 – feb 2016) 

 • Hexatronic slutbetalade i december 2015 den återstående skulden om 32 MSEK till Ericsson AB, avseende Hexatronics förvärv av fabriken i Hudiksvall.
 • Hexatronic godkändes för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggjorde prospekt med ny finansiell information. Första dag för handel med Hexatronics aktie på Nasdaq Stockholm var 18 december 2015 och bolaget ingår sedan dess i segmentet Small Cap. Kostnader för noteringen har under kvartalet belastats med 0,5 MSEK.
 • Magnus Angermund anställdes, till en för koncernen ny tjänst, som Marknadschef. Magnus har även ersatt Gert Nordin i rollen som VD för Hexatronic Elektronik & Data AB. Gert Nordin kvarstår som styrelsemedlem i Hexatronic Group AB och som störste ägare.
 • Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda som infördes vid årsstämman den 19 december 2012 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 600 000 under december 2015, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget.
 • Hexatronic slutförde förvärvet av OpticReach Ltd. OpticReach är ett bolag verksamt i Storbritannien inom fiberoptiska systemlösningar och komponenter. 

Händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. 
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!