Hexatronic Group Q3 2015-16

Hexatronic presenterar kvartalsrapport 3 – Mycket stark organisk tillväxt

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic presenterar stark kvartalsrapport för Q3 2015/2016. Hexatronic fortsätter sin starka tillväxt på en expansiv marknad och ser ljust på framtiden.

"Vi kommer att öka vår kapacitet för att möjliggöra fortsatt tillväxt under de kommande åren. I kvartalet uppgick tillväxten till 43 % – nästan uteslutande organiskt," säger Henrik Larsson Lyon, VD och Koncernchef i Hexatronic.

Hexatronic Group AB (publ) Kvartalsrapport 3 2015-16

(Perioden 1 september 2015 – 31 maj 2016 och kvartalsrapport 3, 1 mars 2016 – 31 maj 2016)

Tredje kvartalet (1 mars 2016 till 31 maj 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 257,4 MSEK (180,3) vilket motsvarar 43 % tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26,0 MSEK (16,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10,1 % (9,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,6 MSEK (12,6).
 • Nettoresultatet uppgick till 16,7 MSEK (9,5).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,48 SEK (0,29) i kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 13,4 MSEK (3,1).

Perioden 15/16 (1 september 2015 till 31 maj 2016) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 654,4 MSEK (456,3) vilket motsvarar 43 % tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 49,9 MSEK (45,9), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 7,6 % (10,1 %). EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 8,2 %.
 • Engångskostnader i samband med Bolagets notering på Nasdaq Stockholm om 2,8 MSEK belastar resultatet i perioden. Exklusive dessa kostnader uppgår EBITDA till 52,7 MSEK med en EBITDAmarginal på 8,1 % för perioden och på 8,6 % på rullande 12 månader.
 • Rörelseresultatet uppgick till 36,7 MSEK (36,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 27,0 MSEK (28,6).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (0,93).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 17,2 MSEK (-5,8). 

VD-ord

Mycket stark organisk tillväxt
Vi fortsätter vår starka tillväxt i en stark marknad. Särskilt glädjande är att tillväxten, som uppgick till 43 % för kvartalet, nästan uteslutande var organisk. Vi konstaterar att vi växer mer än marknaden i de huvudmarknader vi verkar. Vi ser detta som ett kvitto på att våra lösningar uppskattas.

Den starka tillväxten har inneburit att vi slagit i kapacitetstaket inom några produktområden. Vi har därför beslutat att investera 15 MSEK i en ny produktionslinje för mikrokablar och anställt fler medarbetare. Vi har under kvartalet anställt 21 nya medarbetare, merparten är produktionspersonal.

Under kvartalet förvärvades Ericssons fiber-och duktverksamhet på Nya Zeeland. Vi ser en stor potential genom att bredda vårt erbjudande till den Nya Zeeländska marknaden med stora delar av Hexatronics portfölj. Arbetet med detta har redan påbörjats.

Det är glädjande att konstatera att tillväxten också är stark i vårt nyligen förvärvade bolag i England, OpticReach Ltd och i vårt norska bolag, Hexatronic AS. Behovet av fiberlösningar är stort i Storbritannien och vi ser idag ingen, eller mycket begränsad, effekt av en ”Brexit”. På den Nordamerikanska marknaden som är i stark tillväxt och där vi etablerade ett lokalt bolag för mindre än ett år sedan ser vi en stor potential för vår Fiber-till-Hemmet-lösning (FTTH) och under tredje kvartalet tecknade vi avtal med en större operatör.

Resultatmässigt nådde vi i kvartalet en EBITDA om 10,1 % vilket är ett par procentenheter lägre än vår interna förväntan. Vi kan konstatera att vi har fått högre kostnader under kvartalet för att hantera den starka underliggande tillväxten både på kort och lång sikt. En starkt bidragande orsak är upplärningskostnader för nyanställd produktionspersonal innan de når full produktivitet, en annan är att vi fått stödköpa dukt i avvaktan på färdigställandet av vår nya duktlinje som förväntas slutföras under augusti månad. Vi har under kvartalet också tagit ca 4 MSEK i kostnader avseende en ökning av vår inkuransreserv samt en reklamation från en kund.

Avslutningsvis konstaterar jag, återigen, att vi har fortsatt stora förväntningar för framtiden. Vi har beslutat och genomfört aktiviteter för att öka vår kapacitet för att möjliggöra fortsatt stark tillväxt de kommande åren.

Vi går in i fjärde kvartalet med en orderstock som är 31 % högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och på jämförande basis.

Henrik Larsson Lyon  
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ) 

Händelser under tredje kvartalet (mars 2016 – maj 2016) 

 • Efter framgångarna med bolagets mikrokabel Hexatronic Viper och förväntad fortsatt mycket stark försäljningstillväxt beslutade bolaget att investera i en ny linje för mikrokabelproduktion. Investeringen ger koncernen en mer än fördubblad produktionskapacitet samt möjliggör en ökad sortimentsbredd avseende Viperserien. Investeringen uppgår till ca 15 MSEK och installationen beräknas vara slutförd runt årsskiftet 2016/17.
 • Hexatronic ingick ett avtal om förvärv av Ericssons fiberkabel- och duktverksamhet i Wellington, Nya Zeeland. Verksamheten kommer efter förvärvet att drivas som ett självständigt bolag inom koncernen, med fullt ansvar för hela värdekedjan från försäljning till leverans och eftermarknad. Förvärvet sker som en rörelseöverlåtelse och det nya bolaget kommer att heta Hexatronic New Zealand Ltd.
 • En utländsk fond med långsiktig investeringshorisont förvärvade sammanlagt 1 500 000 aktier i Hexatronic Group AB (publ) genom en blocktransaktion.
 • Gert Nordin avgick på egen begäran som styrelseledamot.
 • Erik Fischbeck lämnade koncernledningen för Hexatronic Group AB och övriga uppdrag i koncernen.

Händelser efter periodens utgång

 • Hexatronic tog den 1 juli 2016 över verksamheten från Ericsson avseende tillverkning av duktsystem och försäljning av fiberkabel i Wellington, Nya Zeeland. Samtliga 19 tidigare Ericssonanställda har accepterat en ny anställning och kommer fortsätta att utveckla och driva verksamheten vidare lokalt på Nya Zeeland.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!