Hexatronic möjliggör poströstning

Hexatronic Group AB (publ) möjliggör poströstning inför årsstämman 2020

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att aktieägare i Bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta per post. Avsikten är att ytterligare minimera antalet personer som samlas i stämmolokalen, som ett led i att begränsa risken för spridning av COVID-19.

Hexatronic uppmanar samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, noga överväga möjligheten att förhandsrösta.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på
www.hexatronicgroup.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver fortfarande separat anmäla sig till stämman. Observera att sådan anmälan till stämman måste göras senast den 30 april 2020 även om aktieägaren väljer att förhandsrösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Hexatronic tillhanda senast torsdagen den 30 april 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Hexatronic, Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ekonomi@hexatronic.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Göteborg 16 april 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!