Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2023

Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2023

Läs hela rapporten här.

Telefonkonferens on-demand (endast tillgänglig på engelska).

Ladda ner presentationsmaterial (endast tillgänglig på engelska)

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 1 861 MSEK (1 795). Omsättningen minskade organiskt med -23 procent.
 • EBITA minskade med 45 procent till 170 MSEK (310), motsvarande en EBITA-marginal om 9,1 procent (17,3).
 • Justerad EBITA-marginal om 10,7 procent (justerat för omstruktureringskostnader om 29 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade med 52 procent till 138 MSEK (291), motsvarande en rörelsemarginal om 7,4 procent (16,2).
 • Nettoresultatet minskade med 12 procent till 191 MSEK (218).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,94 SEK (1,06).
 • Skuldsättning (nettoskuld/ EBITDA (proforma), R12) uppgick till 1.7 ggr (1.3)
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 462 MSEK (292).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Hexatronic förvärvar USNet och stärker sin position på den amerikanska marknaden inom datacenter genom bredare tjänsteutbud och med möjlighet till korsförsäljning.
 • Hexatronic ingår ett nytt seniort lånefacilitetsavtal om 500 MSEK med sina befintliga långivare.
 • Hexatronic justerar ned utsikter på kort sikt och bedömer att EBITA-marginalen, exklusive omstruktureringskostnader, kommer uppgå till 12-14 procent för det andra halvåret 2023. Vidare initierar bolaget ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas medföra en årlig besparing om ca 90 MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om koncernens bokslutskommuniké 2023


VD-ord

Starkt operativt kassaflöde och fortsatt tillväxt inom nya områden
Under kvartalet förbättrade vi det operativa kassaflödet och levererade en försäljningstillväxt som främst var driven av vår expansion inom Harsh Environment och Data Center. Detta trots ett fortsatt svagt marknadsklimat inom Fiber Solutions, i främst USA och Tyskland. EBITA-marginalen, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 10,7 procent i det fjärde kvartalet och 13,1 procent för det andra halvåret, i linje med den kommunikation som offentliggjordes den 21 november 2023. I likhet med branschen i övrigt förväntar vi oss att marknaden inom Fiber Solutions under det första halvåret 2024 fortsatt kommer vara påverkad av högre finansieringskostnader, kostnadsinflation och höga lagernivåer i vissa marknader. Vi adresserar dessa utmaningar genom det tidigare kommunicerade kostnadsbesparingsprogrammet och ett ökat fokus på det operativa kassaflödet. Under det andra halvåret bedömer vi att marknadsefterfrågan successivt kommer öka inom Fiber Solutions. Vi fortsätter samtidigt vår strategiska ambition att växa verksamheterna inom Harsh Environment och Data Center för att ytterligare förstärka vår diversifiering, båda områden med starka underliggande drivkrafter.

Lönsamhet i linje med tidigare kommunikation
Justerat för omstruktureringskostnader om 29 MSEK hänförliga till kostnadsbesparingsprogrammet, uppgick EBITA-marginalen för det andra halvåret till 13,1 procent (17,8). Detta är i linje med de 12–14 procent som tidigare kommunicerats. EBITA-marginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 10,7 procent exklusive omstruktureringskostnader (17,3) respektive 9,1 procent inklusive omstruktureringskostnader. Minskningen jämfört med motsvarande period i fjol förklaras av ett lägre kapacitetsutnyttjande inom Fiber Solutions och prispress på vissa marknader.

Fortsatt tillväxt inom Harsh Environment och Data Center
Fjärde kvartalet visade en total försäljningstillväxt om 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilken främst kan hänföras till genomförda förvärv inom Harsh Environment och Data Center.

Harsh Environment växte försäljningen under kvartalet primärt drivet av förvärven av Rochester Cable och Fibron. Rochester Cable utvecklades mycket väl operationellt och lönsamhetsmässigt, samt hade en fortsatt stark orderingång. Fibron har utvecklats väl och i linje med vår förväntan.

Även Data Center utvecklades starkt under kvartalet. Som tidigare kommunicerats förvärvades, under kvartalet, USNet som är verksamt inom projektledning, installation och ombyggnation av datacenter i USA. USNet kompletterar vårt befintliga bolag DCS väl på den amerikanska marknaden.

Expansion inom Harsh Environment och Data Center fortsätter att vara ett strategiskt fokusområde för långsiktig tillväxt och diversifiering. Båda områdena gynnas av starka underliggande makrotrender och under det fjärde kvartalet stod de tillsammans för närmare en tredjedel av koncernens försäljning och bidrog positivt till EBITA-marginalen.

Som vi kommunicerade den 21 november 2023 har marknadsförhållanden inom Fiber Solutions i framför allt den tyska marknaden samt duktmarknaden i USA försvagats, vilket resulterade i att koncernens försäljning organiskt minskade med 23 procent i kvartalet. Vi bedömer att det är högre finansieringskostnader och kostnadsinflation som bidragit till försämrade investeringskalkyler och därmed att projekt senareläggs.

Nordamerika
Nordamerika uppvisade en försäljningstillväxt om 15 procent i kvartalet främst drivet av förvärvet av Rochester Cable, samt växande försäljning i Kanada och ökad systemförsäljning i USA. Det är särskilt betryggande att vår systemförsäljning i USA fortsätter att växa vilket är ett styrketecken för vårt kärnerbjudande inom Fiber Solutions. Denna utveckling kompenserade delvis för lägre efterfrågan på dukt för Blue Diamond Industries.

Arbetet med att färdigställa den nya duktfabriken i Ogden, Utah, löper på enligt plan. Med fabriken utökas vår addreserbara marknad för dukt till att innefatta västra USA som är en betydande marknad. Som tidigare kommunicerat väntar vi oss att fabriken är redo för produktion under tredje kvartalet 2024.

Europa
Försäljningen i Övriga Europa i kvartalet var i linje med motsvarande period föregående år. En svagare utveckling inom Fiber Solutions i framför allt Tyskland motverkades av en positiv utveckling inom Data Center samt förvärvet av Fibron.

Försäljningen i Sverige minskade med 19 procent, där vi såg en lägre aktivitet inom fiberutbyggnad men även en lägre aktivitet i försäljningen till mobiloperatörer under kvartalet.

APAC
APAC uppvisade en försäljningstillväxt om 12 procent. Detta främst tack vare förvärven av Fibron, Rochester Cable och KNET som hade en god försäljning till dessa regioner.

Starkt operativt kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 462 MSEK under det fjärde kvartalet, jämfört med 292 MSEK motsvarande period föregående år. I linje med vår plan, minskade både lager och kundfordringar under det fjärde kvartalet, vilket till viss del motverkades av minskade leverantörsskulder. Vi fortsätter att fokusera på att optimera våra lager under 2024.

Fortsatt finansiell flexibilitet
Vi har en fortsatt god finansiell flexibilitet för långsiktigt värdeskapande trots att vi under 2023 genomförde historiskt omfattande förvärvs- och kapacitetsinvesteringar motsvarande totalt cirka 1 500 MSEK.

Vår räntebärande nettoskuld (dvs. exklusive IFRS 16) minskade under kvartalet med 383 MSEK och uppgick vid kvartalets slut till 2 111 MSEK. Minskningen är framförallt hänförlig till ett starkt operativt kassaflöde. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till proforma EBITDA på rullande 12 månader, vilket är det mått som återspeglar våra befintliga bankvillkor, minskade från 1,5 gånger till 1,4 gånger under kvartalet. Inklusive IFRS 16 motsvarade det en minskning från 1,8 gånger till 1,7 gånger under kvartalet.

För att stärka vår finansiella flexibilitet ingick vi under kvartalet ett avtal avseende en ny senior kreditfacilitet om 500 MSEK med befintliga långivare inom ramen för det befintliga avtalet och med föremål för samma kreditdokumentation och kovenanter.

Både lägre förväntade investeringar och förvärvstakt under 2024
Vi har nu lagt två investeringstunga år bakom oss. Under 2022 och 2023 har vi genomfört investeringar i två helt nya duktfabriker i USA, varav en är färdigställd, samt väsentligt byggt ut vår produktionskapacitet i fler produktionsenheter inom Fiber Solutions. Efter avslutat investeringsprogram med främst färdigställandet av duktfabriken i Ogden, Utah, under det tredje kvartalet 2024 bedömer vi att vi kommer kunna växa under flera år utan omfattande investeringar inom Fiber Solutions. Totalt investerade Hexatronic 67 MSEK i det fjärde kvartalet och 518 MSEK under helåret 2023. Vi bedömer att investeringarna under 2024 och framöver kommer uppgå till cirka 3-4 procent av försäljningen, varav cirka 1-2 procent bedöms vara underhållsinvesteringar.

På förvärvssidan har vi fortsatt att identifiera och bygga relation med lönsamma bolag som har en stark marknadsposition inom framförallt Harsh Environment och Data Center. Efter kvartalets utgång har vi genomfört ett mindre tilläggsförvärv till Data Center-bolaget IDS i form av brittiska M Connect som kommer bidra till ökad lönsamhet i IDS.

För 2024 förväntar vi oss en väsentligt lägre investeringsnivå på förvärvssidan i jämförelse med 2023.

Kostnadsbesparingsprogram fortlöper enligt plan
Vi kommunicerade den 21 november 2023 ett kostnadsbesparingsprogram som berör cirka 160 medarbetare och väntas leda till årliga besparingar om cirka 90 MSEK. Programmet löper på enligt plan och förväntas ge full effekt från och med utgången av det första kvartalet 2024. Kostnaden för programmet, som har belastat det fjärde kvartalet, summeras till 29 MSEK vilket är i linje med bedömda 30 MSEK.

Förväntad successivt ökad marknadsefterfrågan under andra halvåret 2024 inom Fiber Solutions
Vår syn på marknaden består och vi förväntar oss en fortsatt svag marknadsefterfrågan inom Fiber Solutions de närmaste kvartalen och därefter en successivt ökande markandsefterfrågan under det andra halvåret 2024. Under det andra halvåret bedömer vi att vi kommer se begynnande effekter av BEAD-programmet i USA samtidigt som lagernivåerna bedöms ha normaliserats. Med vår utökade kapacitet är vi väl positionerade för en förväntad ökad efterfrågan även om det i det korta perspektivet innebär ett lägre kapacitetsutnyttjande.

Inom Harsh Environment och Data Center bedömer vi att marknadsefterfrågan kommer vara fortsatt stark under året.

Som kommunicerades i det tredje kvartalet 2023 är vår orderbok tillbaka på nivåer som rådde innan pandemin. Vid utgången av året hade vi en orderbok som motsvarade drygt 2 månaders försäljning jämfört med cirka 5 månaders försäljning vid utgången av 2022. Före pandemin hade vi normalt en orderbok som motsvarade cirka 2 månaders försäljning.

Fiberoptiska nät är en kritisk infrastruktur och utbyggnadsgraden är fortfarande låg i många länder, tex USA, Tyskland och Storbritannien. Vi ser därför starka underliggande strukturella trender som stödjer utbyggnaden globalt. Framför allt privat finansierade projekt men även projekt finansierade med stöd från flera statliga investeringsprogram såsom BEAD-programmet i USA, Gigabit Strategy i Tyskland och Project Gigabit Storbritannien. Motsvarande program finns i de flesta länder.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!