Hexatronic presenterar delårsrapport Q1 2023

Hexatronic presenterar delårsrapport Q1 2023

Hexatronic presenterar delårsrapport Q1 2023

Läs hela rapporten här.

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic beslutade om investering av 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA. 

  • Hexatronic tillträde den 3 mars 2023 det tidigare offentliggjorda förvärvet av USA-baserade Rochester Cable, från TE Connectivity.

  • Hexatronic justerar sitt lönsamhetsmål till att EBITA-marginalen skall vara 15% till 17% över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt lönsamhetsmål var minst 12% EBITA-marginal över en konjunkturcykel.

  • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,10 SEK (0,10) per aktie för räkenskapsåret 2022.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic tecknar ett strategiskt partneravtal på ett år med en nyligen etablerad, fullt finansierad nätverksoperatör i USA, till ett värde om 20 MUSD, med möjlighet till förlängning.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om Q1, 2023

VD har ordet

Ett rekordkvartal!
Årets första kvartal blev ett rekordkvartal både avseende försäljning och lönsamhet. Framförallt utvecklades försäljningen i Nordamerika samt Europa exklusive Sverige mycket starkt. Den totala försäljningen ökade med 52 procent varav 24 procent organisk tillväxt, i jämförelse med motsvarande period föregående år. Lönsamheten (EBITA) ökade 98 procent till en marginal om 17,2 procent.

Försäljningen på vår största marknad, Nordamerika, fortsatte att utvecklas mycket starkt med en tillväxt om 73 procent. Försäljningsökningen kommer såväl från dukt som från våra FTTH-system. Det 1-åriga avtal om 20 MUSD, med möjlighet till förlängning, som slöts med en ny amerikansk Fiber Till Hemmet (FTTH)-aktör efter kvartalets utgång är ett exempel på den fina utveckling vi ser i Nordamerika. För att möta efterfrågeökningen på dukt har vår nya fabrik i Clinton, South Carolina invigts i kvartalet och produktionstakten ökar löpande. Full produktion i fabriken nås under den senare delen av det tredje kvartalet. I syfte att ytterligare svara upp mot den ökade duktefterfrågan vi noterar på den nordamerikanska marknaden beslutades i kvartalet att investera 30 MUSD i en fabrik för dukt och rör i Utah. Med tre geografiskt utspridda fabriker kommer vi etablera oss som en nationell aktör med möjlighet att på ett effektivt sätt leverera till kunder över hela USA.
Försäljningen i Europa exklusive Sverige, fortsatte även den att utvecklas starkt, framför allt tack vare Storbritannien och Tyskland. Försäljningen i regionen ökade med 55 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

Försäljningen i Sverige var fortsatt stark och ökade med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Försäljningen i APAC (AsiaPacific) växte med 20 procent vilket främst är ett resultat av förvärvet av KNET som konsolideras från och med den 1 december 2022. 
Under kvartalet slutförde vi förvärvet av Rochester Cable i USA vilket stärker vårt erbjudande inom affärsområdet Harsh environment (fiberoptiska lösningar för krävande miljöer). Rochester Cable konsoliderades från och med 1 mars 2023. 

Orderingången har fortsatt utvecklats väl. Vi har vid kvartalets utgång en orderbok som organiskt är 21 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Under 2021 och 2022 har orderboken vuxit dels som ett resultat av den ökande efterfrågan, men också till följd av de långa leveranstiderna som följt i spåren av störningar av diverse leveranskedjor. Osäkerheten avseende leveranstider har resulterat i att en del kunder lagt beställningar så långt som 4-5 månader innan förväntad leverans, att jämföra med en mer normal leveranstid på 1-2 månader. I takt med att leveranskedjorna blir allt mer pålitliga är det rimligt att vänta sig att orderboken normaliseras framöver.

Vi har den senaste tiden noterat ett skifte i efterfrågan, där flera av våra kunder under inledningen av året har prioriterat att ansluta kunder till sina nät framför den generella fiberdragningen. Detta har resulterat i att efterfrågan på blåsfiber och nanokablar ökat, medan efterfrågan på mikrokablar minskat. Som en konsekvens av detta skifte i efterfrågan beslutades i början av april att minska bemanningen inom mikrokabelproduktionen i Hudiksvall med 27 visstidsanställda. Efter omställningen är vi fortsatt fler anställda i Hudiksvall än vi var i genomsnitt 2022. Totalt i gruppen är vi närmare 2 000 anställda i jämförelse med drygt 1 300 anställda för ett år sedan.

Vi bedömer att marknaden för fiberutbyggnad i viss mån påverkas av ökad inflation och ökande finansieringskostnader för de som investerar i fibernät. Vår bedömning är dock att det har en mindre negativ effekt på våra kunder och vi ser en fortsatt positiv utveckling under året med både befintliga samt nya kunder som väljer Hexatronic som sin partner.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef
Hexatronic Group AB (publ)


Offentliggörande
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 07.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!