Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Läs det ursprungliga pressmeddelandet med den fullständiga kallelsen här.

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360 (”Bolaget” eller ”Hexatronic”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.

Hexatronic värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Hexatronic att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!