Kommuniké från årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämma den 15 december 2016

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende
verksamhetsåret 2015-09-01 - 2016-08-31.

 • Stämman beslutade om vinstutdelning med 0,30 kronor per aktie och resterande disponibla vinstmedel skulle föras över i ny räkning.
 • Stämman beslutade ändra räkenskapsåret till att omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.
 • Beslutades om arvode till styrelsen med 400 000 kr till styrelseordförande och 150 000 kr till övriga styrelseledamöter samt att ersättning till revisionskommittén skall utgå med 96 000 kr till kommitténs ordförande och 56 000 kr till revisionskommitténs andra ledamot. Det antecknades att styrelsearvodena uppräknats med 16/12 beroende på att innevarande räkenskapsår förlängts till 16 månader.
 • Styrelsen skall för tiden intill nästa årsstämma har avhållits bestå av:
  • Anders Persson (omval) – styrelseordförande (nyval)
  • Erik Selin (omval)
  • Malin Persson (omval)
  • Mark Shay (nyval)
  • Malin Frenning (nyval)
 • Stämman omvalde PwC AB som revisionsbolag med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
 • Beslutades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 700 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och anställda nyckelpersoner inom koncernen.
 • Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av maximalt 3 000 000 aktier.

Vid årsstämman var ca 40 procent av Hexatronics aktier och röster representerade.

Göteborg 16 december 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Anders Persson, Styrelseordförande Hexatronic Group, 070-269 08 90
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!