Kommuniké från årsstämma 7 maj 2020

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

 • Beslutades fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.
 • Beslutades om att disponibla vinstmedel ska föras över i ny räkning.
 • Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen oförändrat utgår med 450 000 kr till styrelseordförande och 200 000 kr till övriga styrelseledamöter samt att ersättning till revisionsutskottet skall utgå med 75 000 kr till utskottets ordförande och 50 000 kr till utskottets andra ledamot. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av styrelse enligt följande:
  • Anders Persson (omval) – styrelseordförande
  • Erik Selin (omval)
  • Malin Frenning (omval)
  • Jaakko Kivinen (omval)
  • Helena Holmgren (nyval)
  • Frida Westerberg (nyval)
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PwC som revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
 • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedningens ledamöter.
 • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.
 • Beslutades ändra bolagsordningen, varigenom bland annat gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ökades.
 • Beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2020) att
  erbjudas till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom koncernen bosatta i och utanför Sverige genom riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 350 000 aktier.
 • Beslutades bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av högst en tiondel av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslutades bemyndiga styrelsen att vid ett flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Vid årsstämman var ca 37 procent av Hexatronics aktier och röster representerade.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Hexatronic Groups hemsida inom två veckor.

Göteborg 7 maj 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 21.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!