Preliminära siffror för tredje kvartalet visar på 200 procent ökat EBITA-resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Preliminära siffror för tredje kvartalet visar på 200 procent ökat EBITA-resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics försäljning och resultat under tredje kvartalet 2022 förväntas öka kraftigt till följd av en fortsatt stark tillväxt i främst USA, Storbritannien och Tyskland.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick preliminärt till cirka 1 729 MSEK (905), vilket motsvarar 91 procent tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav drygt 50 procent är organisk. EBITA för tredje kvartalet förväntas uppgå till 316 MSEK (106), vilket motsvarar 200 procent tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och en EBITA-marginal om 18,3 procent (11,7).

Vi har sett en fortsatt mycket hög efterfrågan från i stort sett alla våra marknader. Investeringar i organisation och ökad produktionskapacitet gjorda de senaste åren, tillsammans med en ökad efterfrågan, är starkt bidragande till det preliminära resultatet i det tredje kvartalet”, säger Henrik Larsson Lyon, CEO Hexatronic Group AB.

Rapporten för tredje kvartalet 2022 kommer att publiceras som planerat den 28 oktober kl. 07.00 CEST.


Göteborg 12 oktober, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32


Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2022 kl. 15.30 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!