Hexatronic Group AB meddelar ökning av antalet aktier och röster

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Antalet aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) har ökat till följd av en riktad nyemission om totalt
1 250 000 aktier. Styrelsen beslutade om den riktade nyemissionen av aktier den 8 november 2021 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021.

Genom nyemissionen ovan, som Bolagsverket registrerade under november månad, ökade antalet aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) med totalt 1 250 000.

Per den 30 november 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hexatronic Group AB (publ) till 40 622 874, varav 39 962 874 utgörs av stamaktier, motsvarande totalt 39 962 974 röster, och 660 000 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 66 000 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 031 143,40 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.

Göteborg 30 november 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!