Tillbakadraget utdelningsförslag

Tillbakadraget utdelningsförslag

Tillbakadraget utdelningsförslag i Hexatronic Group samt preliminär försäljning i det första kvartalet

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic har under första kvartalet haft en mindre negativ påverkan till följd av Covid-19 och bedömer en fortsatt något lägre aktivitet för det kommande kvartalet. Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick preliminärt till 445 MSEK vilket motsvarar 6 procent organisk tillväxt. En stark orderingång under kvartalet innebar att orderstocken vid utgången av kvartalet var 35 procent högre, organiskt, än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Baserat på den mycket osäkra omvärldssituationen har styrelsen beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 0,40 kronor per aktie.

”Under första kvartalet är bedömningen, med hänsyn till Covid-19-utbrottet, att vi framförallt påverkats av försenade materielleveranser från underleverantörer med produktion i Kina. Dessa problem bedömer vi har resulterat i en minskad försäljning i kvartalet om ca 5 procent. Leveranserna har under senare delen av kvartalet börjat komma igång och vi bedömer att de under maj månad åter kommer vara normala.

Påverkan från Covid-19 för det andra kvartalet är mycket svårbedömd och förändras i princip dag för dag. Generellt kan sägas, att som leverantör till telekomindustrin, bedöms vår verksamhet som kritisk i Nya Zeeland, Storbritannien och USA, och är därför, hittills, undantagen från hårdare restriktioner. Även om vår verksamhet klassas som kritisk i dessa marknader bedömer vi att vi kommer påverkas negativt beroende på hur våra kunder hanterar situationen. Vissa kunder pausar projekt medan andra avser att fortsätta i samma takt som tidigare. I Sverige, där restriktionerna hittills inte varit lika långtgående bedömer vi en mindre påverkan på vår verksamhet.

Sammanfattningsvis bedömer vi att merparten av våra kunder under det andra kvartalet kommer fortsätta att bygga fiberoptiska nät, om än i mindre omfattning. Osäkerheten är dock stor och förutsättningar kan snabbt förändras. På sikt bedömer vi att erfarenheterna från Covid-19 kommer leda till ökade investeringar i både fasta och mobila kommunikationsnät. Vi har i samtliga bolag infört åtgärder för att minimera risken för att vår personal smittas. Hexatronics finansiella ställning är stark och planer har utarbetats för att begränsa påverkan på koncernen vid en eventuellt större nedgång i efterfrågan”, säger Henrik Larsson Lyon, VD på Hexatronic Group.

Göteborg 2 april 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 19.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!