Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2022-04-13

Om Hexatronic Group AB och denna integritetspolicy

Hexatronic Group AB, Reg. No. 556168-6360, Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg, Sverige, (”Hexatronic” eller ”vi”) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett utbud av innovativa system- och produktlösningar för främst passiv fiberoptisk infrastruktur med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, and Wistom®. Hexatronic har sitt huvudkontor i Göteborg och försäljningskontor och/eller filialer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Hexatronic är registrerat på Nasdaq i Stockholm med aktiekod HTRO. För mer information hänvisar vi till group.hexatronic.com/sv

Som en del av vår verksamhet behandlar Hexatronic personuppgifter, för vilka Hexatronic är personuppgiftsansvarigt. Det innebär att Hexatronic är ansvarigt för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.

Det är viktigt för oss att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy innehåller all nödvändig information om vår behandling av personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder någon av våra tjänster. Du bör inte använda någon av våra tjänster, om du inte godkänner denna integritetspolicy. Om du har några frågor som rör hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Observera att vår webbsida kan innehålla länkar till webbsidor som tillhandahålls av tredje part. Dessa webbsidor har sina egna integritetspolicyer. Hexatronic ansvarar inte för deras verksamhet eller informationspolicyer. Vi rekommenderar användare som skickar information till eller via dessa webbplatser som tillhör tredje part att läsa dessa webbplatsers integritetspolicy innan de skickar personuppgifter till dem.

Vi hänvisar till vår cookiepolicy för information om insamling, administration och lagring av uppgifter som samlas in via cookies.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in, och varifrån hämtar vi dem?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta följande:

 • namn och kontaktinformation inkl. adress, mobilnummer och e-postadress
 • anställningsansökningar, inklusive följebrev, cv och foton (i förekommande fall)
 • geografisk lokalisering (grovt uppskattad)
 • bilder och videoklipp
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, reklam, marknadsföring eller erbjudanden
 • IP-adress.

Vi kan samla in dina personuppgifter från följande källor:

 • då du kontaktar oss via e-post eller telefon
 • då du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär på vår webbplats
 • Hexatronics webbplats(er), exempelvis i samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller skickar in en jobbansökan
 • i form av avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kund eller kontaktperson för någon av våra affärspartner
 • om du besöker oss på någon av våra marknadsföringsutställningar eller anmäler dig till något av våra seminarier
 • från tredje part i form av företag i koncernen, offentliga register eller någon av våra affärspartner

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Hexatronic kan använda dina personuppgifter i följande syften och baserat på följande juridiska grunder:

 • Fullgörande av ett avtal: För hantering och administration av inköp, leveranser av produkter och tjänster, för att göra betalningar, för rekryteringsprocesser och för att ge kundsupport.
 • Efterlevande av en juridisk förpliktelse
  • Vi sparar dokumentation om fakturering och rekrytering i enlighet med gällande bokföringslagar och bestämmelser.
  • Vi hanterar personuppgifter då vi utför vissa obligatoriska kontroller av risker, säkerhet och bedrägeribekämpning.
 • Legitima intressen
  • Kommunikation: För att vi ska kunna kommunicera med dig via e-post (eller andra kommunikationsverktyg) och för att hantera affärstransaktioner som utförs av en affärskontakt å ett företags vägnar behandlar vi kontaktpersonens personuppgifter.
  • Av marknadsföringsskäl: Vi kan behöva använda dina personuppgifter för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna marknadsföra våra tjänster. För att vi ska kunna optimera vår produktutveckling och bygga en fantastisk produkt som våra användare älskar kan vi behöva behandla delar av dina uppgifter. Det inkluderar direktreklam och genomförande av kundundersökningar när så är lämpligt.
 • Samtycke
  • Att skicka våra nyhetsbrev till dig via e-post.

Lagring av personuppgifter

Hexatronic vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och lagras på ett säkert sätt. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som tillåts av tillämplig lagstiftning eller längre än vad som krävs för att uppfylla ovan nämnda syften. Vi kommer att lagra dina personuppgifter under följande tidsperioder, därefter kommer de att raderas:

 • Fullgörande av ett avtal: Dina personuppgifter sparas så länge som du är utsedd som kontaktperson för ett företag som gör affärer med Hexatronic. Vid uppsägning av ett avtal kommer dina personuppgifter att lagras i ett (1) år innan de raderas, om du fortfarande inte visar intresse för våra produkter, och förutsatt att dina personuppgifter inte behöver lagras längre än ett (1) år för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt punkten ”Fullgörande av ett avtal” nedan.
 • Medlem eller kund: Om du är en registrerad kund/medlem hos Hexatronic kommer dina personuppgifter att sparas fram till dess att du väljer att avregistrera dig, men inte längre än 18 månader efter ditt senaste köp, såvida vi inte måste spara dina personuppgifter av någon av de anledningar som anges nedan.
 • Fullgörande av ett avtal: Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fakturerings- och leveransinformation) som lämnas till Hexatronic i samband med beställning av produkter eller tjänster lagras så länge som krävs för att Hexatronic ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inbegriper bl.a. att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Personuppgifter som kan komma att behövas för att försvara rättsliga anspråk sparas vidare i enlighet med de nationella lagarna i varje stat.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Hexatronic via exempelvis e-post, kommer dina personuppgifter att sparas så länge som krävs för att besvara din fråga och för att göra eventuella uppföljningsförfrågningar.
 • Arbetssökande: Hexatronic sparar dina ansökningshandlingar, inklusive ditt cv, personliga brev och foto, i förekommande fall, under rekryteringsprocessen och under en efterföljande period på två år, så att vi kan försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. Automatisk radering äger inte rum, om din jobbansökan skulle leda till anställning.
 • Juridiska förpliktelser: Hexatronic sparar all dokumentation som utgör bokföringsinformation i enlighet med tillämplig bokföringslagstiftning.
 • Samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som vi fortfarande har ditt samtycke.
 • Direktreklam: Vi kan behandla dina personuppgifter för syftet direktreklam så länge som två (2) år efter att kundrelationen har upphört, om du inte motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Överföring av personuppgifter

Hexatronic överför personuppgifter enbart i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid stor försiktighet när vi överför dina personuppgifter. Dina personuppgifter överförs endast i enlighet med denna integritetspolicy och efter det att vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part. Hexatronic kan samla in dina personuppgifter i följande situationer:

 • Andra företag i koncernen: Hexatronic kan överföra dina personuppgifter till andra företag inom koncernen med syftet att bedriva verksamhet mellan våra kontor, utveckla vår verksamhet och förse dig med relevant information.
 • Affärspartner utöver dem som är en del av samma koncern: Våra affärspartner kommer att få åtkomst till dina personuppgifter i den mån som är nödvändig för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter i samband med ditt köp. Vi kommer klart och tydligt att ange när någon av våra affärspartner är inblandade i ditt köp.
 • Affärstransaktioner: Om hela eller delar av Hexatronics verksamhet säljs eller integreras med någon annan affärsverksamhet, verksamhet eller företag, kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och överföras till verksamhetens nya ägare.
 • Tredjepartsleverantörer av tjänster: Några företag utför tjänster å våra vägnar. Dessa inkluderar bl.a. logistik, distribution, leverantörer, IT-tjänster, banker och kreditupplysningstjänster. Dessa företag kommer att få åtkomst till dina personuppgifter i den mån som är nödvändig för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden, men de får inte använda eller dela informationen i andra syften. Hexatronic använder Googles marknadsföringstjänster. Du hittar mer information om hur Google samlar in, överför och använder personuppgifter här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Juridiska förpliktelser: Dina personuppgifter kan lämnas ut även för att Hexatronic ska kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser. De kan överföras till polisen och andra relevanta offentliga myndigheter när detta är tillåtet och krävs enligt lag.

Under vissa omständigheter kan personuppgifter överföras till länder utanför EU/EES, såsom USA, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland, Australien och Kanada, eftersom koncernen har kontor och/eller affärspartner i dessa länder. När sådana överföringar görs, vidtar Hexatronic alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt och att all behandling sker i enlighet med denna integritetspolicy. Du kan alltid vara säker på att alla överföringar av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, eftersom Hexatronic kommer att säkerställa att minst ett av följande villkor uppfylls i samband med var och en av dessa överföringar:

 • mottagarlandet garanterar en adekvat skyddsnivå
 • Hexatronic har inhämtat ditt samtycke innan överföringen sker
 • ett avtal med vissa standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen (t.ex. [EU] 2021/914) har ingåtts mellan Hexatronic och mottagaren, utan några motstridiga ändringar eller tillägg
 • mottagaren har antagit bindande regler på företagsnivå för behandlingen vilka har godkänts av den relevanta tillsynsmyndigheten och mottagaren av personuppgifterna i det tredje landet är bunden av dessa regler.

Du har rätt att genom att kontakta Hexatronic få en kopia av de skyddsåtgärder som vi använder när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES.

Återkallande av samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, är det viktigt att du är medveten om din rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan. En sådan återkallelse kan ske i sin helhet eller delvis. Om du inte vill få direktreklam eller erbjudanden från oss, kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundtjänst eller, om det rör sig om reklam via e-post, genom att följa länken i våra reklamutskick via e-post. Observera att det är möjligt att du inte längre kommer kunna använda delar av alternativt alla våra tjänster om du återkallar ditt samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och hur de används. Du kan göra det genom att kontakta oss skriftligen (se kontaktuppgifterna nedan). Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, om de är felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga. Du kan göra detta genom att kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi kräva att du identifierar dig i samband med att vi hjälper dig.

I enlighet med gällande dataskyddslagar har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I vissa situationer har du också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter överförs i elektroniskt format.

Du kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, om du anser att Hexatronic inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan ändras eller kompletteras. Eventuella nya versioner kommer att publiceras på Hexatronics webbplats. Du bör därför se över dessa villkor regelbundet för att försäkra dig om att du accepterar ändringarna.

Kontakta oss

Om du har några frågor som rör denna integritetspolicy, om du misstänker att ett brott mot denna integritetspolicy har skett, eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.


Hexatronic Group AB
gdpr@hexatronic.com