Incitamentsprogram

Hexatronic har två pågående incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare och vissa övriga anställda i bolaget (se nedan för information om varje incitamentsprogram).

Incitamentsprogram 2018/2021

Hexatronic beslutade vid årsstämman den 19 april 2018 att emittera 1 000 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 82,20 kronor. Teckningsoptionerna har tecknats av ledande befattningshavare och vissa övriga anställda. Nyteckning av aktier kan ske under perioden 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 50 000 kronor.

Incitamentsprogram 2019/2022

Hexatronic beslutade vid årsstämman den 9 maj 2019 att emittera 500 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 500 000 aktier till en teckningskurs om 66,73 kronor. Teckningsoptionerna har tecknats av ledande befattningshavare och vissa övriga anställda. Nyteckning av aktier kan ske under perioden 15 maj 2022 till och med den 15 juni 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 25 000 kronor.

Hexatronic beslutade vid årsstämman den 9 maj 2019 om ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram (LTIP 2019) för 12 ledande befattningshavare inom koncernens som är bosatta i Sverige. Totalt har deltagarna investerat i 54 240 sparaktier. Deltagarna i aktiesparprogrammet kan för varje förvärvad Hexatronicaktie (sparaktie), givet att vissa prestationsbaserade mål uppfylls, erhålla 4-6 aktier i Hexatronic vederlagsfritt (prestationsaktier). För att kunna erhålla tilldelning av prestationsaktier krävs att deltagaren förvärvar och behåller ett antal Hexatronicaktier under hela den treåriga intjänandeperioden samt, med vissa undantag, kvarstår i anställning under samma period. För tilldelning av prestationsaktier krävs, utöver ovanstående villkor, även att vissa prestationsmål uppnås kopplat till utvecklingen av resultat per aktie, koncernens tillväxt och EBITA-tillväxt under intjänandeperioden. Avstämning av dessa mål görs för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021. Hexatronic har bedömt att samtliga ovanstående villkor är icke-marknadsbaserade villkor enligt IFRS 2.