Black-pattern

Om aktien

Hexatronic-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap sedan 1 januari 2022.

Aktiehistorik

Hexatronic introducerades ursprungligen på NGM Nordic MTF 2008. 2011 accepterades aktien för handel på AktieTorget och 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North.

Hexatronic-aktien var listad på Nasdaq Stockholm Small Cap-börsen mellan den 18 december 2015 och den 1 januari 2018 samt på Mid Cap mellan den 2 januari 2018 och den 31 december 2021. Sedan den 1 januari 2022 är Hexatronic-aktien noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.

Aktien har ISIN-koden SE0018040677 och kortnamnet HTRO.

Aktiekapital

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 30 december 2022 till
2 050 625,79 SEK fördelat på 203 026 610 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,01 SEK. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Hexatronics aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Alla utgivna aktier är fullt betalda, har lika rätt till andel i företaget och är fritt överlåtbara.

Fakta om aktien

  • Aktiens namn: Hexatronic
  • Kortnamn: HTRO
  • ISIN-kod: SE0018040677
  • Orderboks-ID: 82816
  • Antal stamaktier: 203 026 610
  • Kvotvärde: 0,01 SEK
  • Första handel: 2011-06-23
  • Säkerhetstyp: Aktie

Aktiekursutveckling

Största ägarna

Största ägarna i aktieboken per 2023-10-31 med därefter kända förändringar

Ägare Antal stamaktier Röster %
AMF Pension & Fonder 17 580 611 8,7%
Handelsbanken Fonder 13 717 323 6,8%
Accendo Capital 12 207 134 6,0%
Swedbank Robur Fonder 11 638 097 5,8%
Jonas Nordlund, privat och via bolag 11 062 562 5,5%
Chirp AB 8 929 360 4,4%
Vanguard 7 238 457 3,6%
Tredje AP-fonden 5 845 481 2,9%
Avanza Pension 4 931 895 2,4%
Henrik Larsson Lyon 4 082 680 2,0%
Övriga ägare 105 793 010 52,0%
Totalt utestående aktier 203 026 610 100,0%