Hexatronic genomför nyemission av aktier genom kvittning

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics styrelse har idag med stöd av årsstämmans bemyndigande fattat beslut om en nyemission av 58 830 aktier. Aktierna skall kunna tecknas med hälften vardera av Matt Taylor och Kieran Stone, säljarna av aktierna i OpticReach Ltd som Hexatronic förvärvade i januari 2016. Betalning skall ske genom kvittning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är fråga om en kvittningsemission.

Som likvid för aktierna ska Matt Taylor och Kieran Stone kvitta deras fordran på Hexatronic om 1 337 000 kronor som avser hälften av den tilläggsköpeskilling som Taylor och Stone enligt aktieöverlåtelseavtalet är berättigade till för räkenskapsåret 2015/2016.

Enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av OpticReach Ltd har Hexatronic en rätt att betala upp till halva tilläggsköpeskillingen i egna aktier, vilken rätt Hexatronic har valt att utnyttja. Tilläggsköpeskillingen har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet fastställts per OpticReach Ltd bokslutsdag, den 31 augusti 2016, enligt en överenskommen formel och hälften av deras tillkommande tilläggsköpeskilling motsvarar 1 337 000 kronor. Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga slutkursen för Hexatronicaktien 15 handelsdagar före den 31 augusti 2016 och uppgår till 23,7265 kronor. Genom nyemissionen kommer Hexatronics aktiekapital att öka med 2 941,50 kronor.

Göteborg 19 oktober 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!