Hexatronic genomför nyemission av aktier genom kvittning

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics styrelse har idag med stöd av årsstämmans bemyndigande fattat beslut om en nyemission av 30 892 aktier. Aktierna skall kunna tecknas med hälften vardera av Matt Taylor och Kieran Stone, säljarna av aktierna i Hexatronic UK Ltd (bolaget hette OpticReach Ltd. vid förvärvstillfället) som Hexatronic förvärvade i januari 2016. Betalning skall ske genom kvittning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är fråga om en kvittningsemission.

Som likvid för aktierna ska Matt Taylor och Kieran Stone kvitta deras fordran på Hexatronic om ca 1 628 500 kronor som avser hälften av den tilläggsköpeskilling som Taylor och Stone enligt aktieöverlåtelseavtalet är berättigade till för perioden september 2016 till augusti 2017.

Enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av Hexatronic UK Ltd har Hexatronic en rätt att betala upp till halva tilläggsköpeskillingen i egna aktier, vilken rätt Hexatronic har valt att utnyttja. Tilläggsköpeskillingen har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet fastställts per Hexatronic UK Ltd bokslutsdag, den 31 augusti 2017, enligt en överenskommen formel och hälften av deras tillkommande tilläggsköpeskilling motsvarar ca 1 628 500 kronor. Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga slutkursen för Hexatronicaktien 15 handelsdagar före den 31 augusti 2017 och uppgår till 52,7167 kronor. Genom nyemissionen kommer Hexatronics aktiekapital att öka med 1 544,60 kronor.

Göteborg 3 oktober 2017
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl. 16.00 CET

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!