Hexatronic ger en uppdatering mot bakgrund av den senaste tidens aktiekursrörelser

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

I samband med att Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) offentliggjorde sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023 den 15 augusti 2023, prognostiserade Bolaget att marknaden skulle ha lägre eller ingen tillväxt under det andra halvåret 2023. Till följd av svagare marknadsförhållanden i främst USA och Tyskland under den efterföljande perioden förväntar sig Bolaget en negativ organisk försäljningstillväxt under det andra halvåret 2023. Vi förväntar oss dock att EBITA-marginalen kommer att vara i linje med vårt finansiella mål om 15–17 procent under det andra halvåret 2023.

Den makroekonomiska situationen, med hög inflation och höga räntor, har lett till ökade utbyggnadskostnader och att kunder blivit mer försiktiga i sina investeringsbeslut.

Hexatronics syn på ett betydande strukturellt behov av att bygga ut och förstärka kommunikationsnäten på Bolagets strategiska marknader ligger fast på medellång sikt.

Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 kommer att publiceras den 27 oktober 2023, kl. 07:00 (CEST).

Göteborg den 22 september 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 13:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!