Hexatronic Group AB meddelar ändring av antalet aktier och röster

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Antal aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har ändrats till följd av att årsstämmans beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit 5:1) har genomförts och registrerats hos Bolagsverket under denna månad.

Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hexatronic till 203 476 650, varav 199 826 650 utgörs av stamaktier, motsvarande 199 826 650 röster, och 3 650 000 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 365 000 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 034 766,50 kronor och det nya kvotvärdet uppgår till 0,01 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 17:30 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!