Hexatronic Group AB meddelar ökning av antalet aktier och röster

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Antalet aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har ökat till följd av en nyemission om totalt 88 429 aktier riktad till säljarna av homeway GmbH. Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2022, om att genomföra apportemissionen den 1 september 2022. För ytterligare information om apportemissionen, vänligen se pressmeddelandet från 1 september 2022.

Genom emissionsbeslutet ovan, som Bolagsverket registrerade under oktober månad, ökade antalet aktier och röster i Hexatronic med totalt 88 429.

Per den 31 oktober 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hexatronic till 205 062 579, varav 202 420 308 utgörs av stamaktier, motsvarande totalt 202 420 308 röster, och 2 642 271 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 264 227 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 050 625,79 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022 kl. 17:30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!