Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015-16

Tillförsikt inför framtiden i Hexatronic Groups Bokslutskommuniké och Q4. Lyckade förvärv av bolag i England och Nya Zeeland och en försäljningstillväxt på över 40% bidrog till ett starkt år för koncernen.

Läs hela rapporten här.

Hexatronic Group AB (publ)
Bokslutskommuniké 2015-16

(Helåret 1 september 2015 - 31 augusti 2016 och kvartalsrapport 4, 1 juni 2016 - 31 augusti 2016)

Lyckade förvärv och stark försäljningstillväxt

 • Nettoomsättningen uppgick till 890,9 MSEK (627,3) vilket motsvarar 42 % tillväxt under helåret.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 81,3 MSEK (63,7), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,1 % (10,1 %).
 • Engångskostnader i samband med Bolagets notering på Nasdaq Stockholm om 2,8 MSEK belastar resultatet under helåret. Exklusive dessa kostnader uppgår EBITDA till 84,1 MSEK med en EBITDA-marginal på 9,4 % för helåret.
 • Rörelseresultatet uppgick till 62,9 MSEK (50,0).
 • Nettoresultatet uppgick till 42,1 MSEK (37,4).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,19 SEK (1,21).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret uppgick till 56,8 MSEK (12,0).
 • Styrelsen kommer föreslå årsstämman en utdelning på 0,30 (0) SEK per aktie för räkenskapsåret 2015/16.

Fjärde kvartalet (1 juni 2016 till 31 augusti 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 236,5 MSEK (169,0) vilket motsvarar 40 % tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,4 MSEK (17,7), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 13,3 % (10,5 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,2 MSEK (13,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 15,1 MSEK (8,9).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,43 SEK (0,26) i kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 39,6 MSEK (17,8).

VD-ord

Stark försäljningstillväxt avslutade räkenskapsåret
De två viktigaste händelserna under året var förvärven av OpticReach i England samt Ericssons dukt- och fiberverksamhet på Nya Zeeland. Genom förvärven breddade vi både vårt erbjudande och förstärkte vår närvaro på dessa marknader. Under året etablerade vi även dotterbolag i USA och investerade i duktlinje och beslutade att investera i en mikrokabellinje för att möta ökad efterfrågan. Arbetet med  att etablera oss i den amerikanska marknaden tar längre tid än förväntat men vi ser fortsatt stora möjligheter långsiktigt. Allt detta bidrog till att göra föregående år till ett strategiskt viktigt år där vi skapade goda förutsättningar för fortsatt stark och lönsam tillväxt.

Försäljningen för helåret uppgick till närmare 900 mkr vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 42 %. Mycket glädjande är att 25 % eller 112 MSEK var organisk. EBITDA för helåret var drygt 80 MSEK vilket möjliggjorde att vi kunde återbetala slutlikviden om 32 MSEK för Hudiksvallsverksamheten med internt genererade medel. Den starka intjäningen medför även fortsatt goda förutsättningar att, med självgenererade medel, finansiera framtida tillväxt inklusive framtida förvärv.

I och med förvärvet av Hudiksvallsverksamheten vintern 2013 förändrades Hexatronic i grunden. Över en natt gick vi i princip från en försäljning om 70 MSEK till 490 MSEK. Tre år senare har vi tagit ett lika stort steg och adderat ytterligare 400 MSEK i omsättning genom ett långsiktigt strategiskt arbete med att etablera en koncern med en mycket stark position på marknaden.

Vi har fördelen att verka i en marknad med stark tillväxt. Det är främst utbyggnaden av Fiber-Till-Hemmet (FTTH) som driver tillväxten  och vi ser ingen avmattning under de kommande åren. Den globala tillväxten kommer vara hög under en lång tid framåt då många länder ligger långt efter Sverige i utbyggnadsgrad.

Noteringen på Nasdaq Stockholm i december 2015 var ett viktigt kvalitetstecken för vår fortsatta internationella expansion. Det har också medfört ett starkt intresse för vår aktie och vi välkomnar de mer än 1 000 nya aktieägare, varav flera institutionella, som tillkommit under året. Vi välkomnar även 76 st nya medarbetare vilket innebär att vi vid räkenskapsårets slut var totalt 312 anställda.

Vi går in i det nya räkenskapsåret med en orderstock som är 39 % högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och på jämförande basis. I denna marknadsmiljö, med vårt starka erbjudande, låga belåningsgrad och engagerade medarbetare ser vi framtiden an med stor tillförsikt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under fjärde kvartalet (juni 2016 - augusti 2016) 

 • Hexatronic tog den 1 juli  2016 över verksamheten från Ericsson avseende tillverkning av duktsystem och försäljning av fiberkabel i Wellington, Nya Zeeland. Samtliga 19 tidigare Ericssonanställda har accepterat en ny anställning och kommer fortsätta att utveckla och driva verksamheten vidare lokalt på Nya Zeeland.
 • Hexatronic New Zealand Ltd. mottog stämning från Emtelle Ltd. för ett påstått patentintrång avseende blåsfiber på den Nya Zeeländska marknaden.

Händelser efter periodens utgång

 • Accendo Capital, en aktiefond baserad i Luxemburg köpte 810 000 aktier i september 2016. Accendo Capital äger efter köpet 2 411 355 aktier i bolaget, vilket motsvarar 7,0 procent av kapitalet och rösterna.
 • De teckningsoptioner som de tidigare ägarna av The Blue Shift AB erhöll i samband med Hexatronics förvärv av bolaget och som beslutades vid extra bolagsstämma den 14 augusti 2013 har inneburit att antalet aktier i bolaget har ökat med 720 000 då optionerna utnyttjades för att teckna nya aktier i bolaget.
 • Hexatronics styrelse beslöt med stöd av årsstämmans bemyndigande om en nyemission av 58 830 aktier. Aktierna tecknas med hälften vardera av säljarna av aktierna i OpticReach Ltd som Hexatronic förvärvade i januari 2016. Betalning sker genom kvittning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är fråga om en kvittningsemission.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!