Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2022

Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2022

Hexatronic presenterar delårsrapport Q2 2022

Q2 från Hexatronic Group - Fortsatt stark utveckling!

”Den starka inledningen av året förstärktes under det andra kvartalet. Vi nådde en försäljningstillväxt om 112 procent, varav 60 procent organisk tillväxt, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönsamheten (EBITA) ökade 174 procent innebärande en marginal om 16,8 procent, vilket med råge överstiger vårt mål om minst 12 procent. Den förbättrade lönsamheten är framförallt en effekt av stark utveckling i USA och Storbritannien, en bra produktmix samt skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i de flesta av våra fabriker”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Läs hela rapporten här.

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic genomför aktiesplit, innebärandes att varje aktie kommer delas upp i fem aktier av samma serie (aktiesplit 5:1).

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic tecknar ett treårigt strategiskt partneravtal med Open Fiber USA till ett värde över 40 MUSD.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om Q2, 2022

 

VD har ordet

Fortsatt stark utveckling!
Den starka inledningen av året förstärktes under det andra kvartalet. Vi nådde en försäljnings-tillväxt om 112 procent, varav 60 procent organisk tillväxt, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönsamheten (EBITA) ökade 174 procent innebärande en marginal om 16,8 procent, vilket med råge överstiger vårt mål om minst 12 procent. Den förbättrade lönsamheten är framförallt en effekt av stark utveckling i USA och Storbritannien, en bra produktmix samt skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i de flesta av våra fabriker.

Osäkerheten avseende utvecklingen av råmaterialpriser kvarstår. Efter utgången av det andra kvartalet har aviserats om fortsatta väsentliga prisökningar inom vissa produktkategorier. Arbetet med att föra dessa höjningar vidare till kund är högt prioriterat, men vi bedömer att bruttomarginalen kommer att vara fortsatt negativt påverkad under de närmaste kvartalen.

Försäljningen i vår största marknad, USA, fortsatte att utvecklas starkt med en tillväxt om 129 procent. Tillväxten leds av vår dukt-försäljning samt vår försäljning av fiber till hemmet system (FTTH). Efter kvartalets utgång tecknade vi ett omfattande avtal med Open Fiber USA avseende vårt FTTH system, ytterligare ett tecken på att vårt FTTH system är mycket uppskattat av våra kunder. Vår nya duktfabrik i Clinton, South Carolina, bedömer vi kommer starta produktion under det fjärde kvartalet innevarande år. Fabriken kommer innebära ett starkt bidrag till en fortsatt organisk försäljningsutveckling.

Försäljningen i Europa exklusive Sverige, fortsätter även den att utvecklas starkt, framförallt tack vare en stark utveckling i Storbritannien och Tyskland. Försäljningen i regionen ökade med 122 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I Tyskland bidrar förvärvet av Rehaus Telekomverksamhet starkt till den ökade försäljningen.

Försäljningen i Sverige var mycket stark och ökade med 64 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det var framförallt en stark utveckling inom sjökabel som bidrog till tillväxten.

Försäljningen i Övriga världen växte med 115 procent vilket främst är ett resultat av de två förvärv vi gjorde i Australien under 2021.

Orderingången har fortsatt utvecklas mycket starkt. Vi har vid kvartalets slut en orderbok som organiskt är 154 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Den höga order-ingången är väl spridd i de flesta av våra bolag där bolagen i USA står för den största ökningen.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef
Hexatronic Group AB (publ)


Offentliggörande
Denna information är sådan information som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2022 kl. 07.00 CET

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!