Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2022

Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2022

Hexatronic presenterar delårsrapport Q3 2022

Q3 från Hexatronic Group - Stark lönsamhetsutveckling.

”Den starka trend vi sett under det första halvåret fortsatte under det tredje kvartalet. Vi nådde en försäljningstillväxt om 91 procent, varav 53 procent organisk tillväxt, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönsamheten (EBITA) ökade 200 procent innebärande en marginal om 18,3 procent, vilket väsentligen överstiger vårt mål om minst 12 procent. Den förbättrade lönsamheten är framför allt en effekt av fortsatt stark utveckling i USA och Storbritannien, samt skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i de flesta av våra fabriker.”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Läs hela rapporten här.

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic tecknar ett treårigt strategiskt partneravtal med Open Fiber USA till ett värde över 40 MUSD.
  • Hexatronic ingår avtal om att förvärva datacenter-specialisten Impact Data Solutions Ltd., som tillhandahåller konsult- och rådgivningstjänster, design och installation av fiber, koppar och containment lösningar för datacenter och colocation-projekt.
  • Hexatronic förvärvar det tyska bolaget homeway GmbH som tillhandahåller multimedia- och nätverkslösningar till hemmet.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic slutförde förvärvet av datacenter-specialisten Impact Data Solutions Ltd.

  • Hexatronic ingår ett bindande inkråmsöverlåtelseavtal om förvärv av USA-baserade Rochester Cable från TE Connectivity, en av de ledande aktörerna inom utveckling och produktion av elektrooptiska kablar för krävande miljöer.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om Q3, 2022

VD har ordet

Stark lönsamhetsutveckling.
Den starka trend vi sett under det första halvåret fortsatte under det tredje kvartalet. Vi nådde en försäljningstillväxt om 91 procent, varav 53 procent organisk tillväxt, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönsamheten (EBITA) ökade 200 procent innebärande en marginal om 18,3 procent, vilket väsentligen överstiger vårt mål om minst 12 procent. Den förbättrade lönsamheten är framför allt en effekt av fortsatt stark utveckling i USA och Storbritannien, samt skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i de flesta av våra fabriker.

Vi konstaterar att de flesta råvarupriser och transportkostnader stabiliserats under kvartalet medan energipriser stigit. Osäkerhet kring råmaterialprisutvecklingen kvarstår med en ökande inflation och en allmän osäkerhet.

Försäljningen på vår största marknad, Nordamerika, utvecklades mycket starkt med en tillväxt om 159 procent. Tillväxten leds av vår försäljning i USA av dukt samt vår försäljning av fiber till hemmet system (FTTH). Även försäljningen i Kanada utvecklades starkt. Vår nya duktfabrik i Clinton, South Carolina, kommer starta produktion under det fjärde kvartalet innevarande år. Produktionslinjer kommer installeras succesivt. Full produktion kommer nås i slutet av andra kvartalet nästa år. Fabriken kommer innebära ett starkt bidrag till en ytterligare stärkt position i Nordamerika.

Försäljningen i Europa exklusive Sverige, fortsatte även den att utvecklas starkt, framför allt tack vare Storbritannien och Tyskland. Försäljningen i regionen ökade med 83 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Försäljningen i Sverige var fortsatt stark och ökade med 45 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen beror främst på ett svagt jämförelsekvartal föregående år.

Försäljningen i Övriga världen växte med 22 procent vilket främst är ett resultat av de två förvärv vi gjorde i Australien under 2021.

Vi har under kvartalet genomfört två förvärv. homeway GmbH stärker vårt erbjudande i byggnader framför allt i Tyskland. Genom förvärvet av IDS Ltd får vi en europeisk plattform att, tillsammans med DCS i USA, växa vår verksamhet inom datacenter. Rochester Cable, som vi skrev avtal om efter kvartalets utgång, stärker vårt erbjudande inom fiberoptiska lösningar för tuffa miljöer.

Orderingången har fortsatt utvecklas starkt. Vi har vid kvartalets slut en orderbok som organiskt är 168 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Vi ser ännu inga tecken på någon avmattning i orderingången eller aktiviteten i de marknader vi verkar. Vid en potentiell recession bedömer vi att vi kommer se viss negativ påverkan.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef
Hexatronic Group AB (publ)


Offentliggörande
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 07.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!