Hexatronic Group genomför nyemission genom kvittning

Hexatronic genomför nyemission av aktier genom kvittning

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande fattat beslut om en nyemission av 17 865 aktier. Aktierna skall kunna tecknas med olika delar av Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch och Arno Krüger, säljarna av aktierna i Opternus GmbH som Hexatronic förvärvade i november 2018. Betalning skall ske genom kvittning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är fråga om en kvittningsemission.

Som likvid för aktierna ska Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch och Arno Krüger kvitta deras fordran på Hexatronic om ca 11 085 700 kronor som avser den tilläggsköpeskilling som Wiedemann, Baisch och Krüger enligt aktieöverlåtelseavtalet är berättigade till för perioden oktober 2018 till december 2019.

Enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av Opternus GmbH skall 10 procent av tilläggsköpeskillingen erläggas i aktier i Hexatronic. Tilläggsköpeskillingen har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet fastställts per Opternus GmbH bokslutsdag, den 31 december 2019, enligt en överenskommen formel. Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga slutkursen för Hexatronicaktien 30 handelsdagar före den 31 december 2019 och uppgår till 62,053 kronor. Genom nyemissionen kommer Hexatronics aktiekapital att öka med 893,25 kronor.

Göteborg 27 februari 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!