Hexatronic Group Q1 2016-17

Hexatronic Group Q1 2016-17

Hexatronic presenterar kvartalsrapport 1 - Stark försäljningstillväxt med ökad lönsamhet

Nytt styrkebesked från Hexatronic i senaste kvartalsrapporten. Koncernen etablerar ett nytt affärsområde inom utbildning och har haft en imponerande försäljningstillväxt under kvartalet – hela 50% högre än motsvarande kvartal förra året. 

Läs hela rapporten här.

Hexatronic Group AB (publ) 
Kvartalsrapport 1 2016-17

(Perioden 1 september 2016 till 30 november 2016) 

Kvartalet (1 september 2016 till 30 november 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 336,4 MSEK (224,1) vilket motsvarar 50% tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,0 MSEK (21,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 % (9,6 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,8 MSEK (17,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 18,1 MSEK (13,8).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,40).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 4,2 MSEK (5,3).

Händelser under kvartalet (september 2016 – november 2016) 

 • Hexatronic förvärvade ICT Education AB och etablerade ett nytt affärsområde inom utbildning.
 • Hexatronic vann order på sjökabel till ett värde av 22 MSEK.
 • Accendo Capital, en aktiefond baserad i Luxemburg, köpte under september och oktober 2016 4 763 016 aktier vilket motsvarar 13,7 procent av kapitalet och rösterna vid balansdagens slut. 

Händelser efter periodens utgång

 • Hexatronic förvärvade Iftac AB och utvecklade därmed affärsområdet Utbildning. Bolaget konsolideras i koncernen från 2 januari 2017.
 • Årsstämman hölls den 15 december 2016. På årsstämman beslutades om vinstutdelning med 0,30 SEK per aktie vilket utbetalades 22 december 2016. Räkenskapsåret ändrades till att följa kalenderår, Mark Shay och Malin Frenning nyvaldes som styrelseledamöter och Anders Persson valdes till ny styrelseordförande. Beslut fattades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 700 000 teckningsoptioner samt styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av maximalt 3 000 000 aktier för tiden intill nästa årsstämma.
 • Som en följd av årsstämmans beslut att förändra räkenskapsåret till kalenderår kommer Hexatronic att ha fem rapporttillfällen under det förlängda räkenskapsåret vilket innebär att kommande rapportdatum har förändrats. Se Kommande rapporttillfällen för mer information.

VD-ord

Etablering av nytt affärsområde och fortsatt stark försäljningstillväxt
Den viktigaste händelsen under kvartalet var det strategiska förvärvet av ICT Education AB. Tillsammans med Iftac AB som förvärvades efter kvartalets utgång, skapar vi ett starkt erbjudande och ett nytt affärsområde inom utbildning. Vi ser utbildning inom framförallt installation, design och projektledning för fiberoptiska system som en växande marknad och en väsentlig del av vårt systemerbjudande. Att kunna erbjuda utbildning inom vårt systemerbjudande är speciellt viktigt i marknader där man idag inte arbetar med det kostnadseffektiva byggsätt som våra systemlösningar innebär.

Försäljningen under kvartalet uppgick till 336 MSEK, en tillväxt om 50 %, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det är särskilt glädjande att konstatera att huvuddelen av tillväxten är organisk. Under kvartalet har resultatet påverkats negativt av en svagare svensk krona eftersom en relativt stor del av inköp sker i EUR och USD. För att kompensera effekten av den negativa valutautvecklingen har vi genomfört och fortsätter att genomföra prishöjningar vilket vi bedömer kommer ha en succesiv effekt från 1 januari 2017.

Den starka tillväxten under flera efterföljande kvartal har inneburit en stor utmaning för organisationen och har skett med viss växtvärk, innebärande bland annat fortsatta köp av färdiga produkter där vi inte hunnit med att producera i egen regi. Genomförda investeringar i ökad kapacitet i Örebro (lager och produktion) och ny duktlinje i Hudiksvall samt pågående investering i en ny mikrokabellinje i Hudiksvall, är mycket viktiga för vår fortsatta tillväxt och skalbarhet.

Vi har under kvartalet sett en fortsatt stark tillväxt i flera av våra strategiska marknader. Vår bedömning är att detta kommer fortgå i en överskådlig framtid. Att den svenska regeringen har allokerat mer medel för utbyggnaden av landsbygdsnät påverkar oss positivt. Regeringen har även höjt sitt mål från 90 % till 95 % avseende andelen hushåll som år 2020 bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Man satte även ett nytt mål, att 98 % bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet år 2025.  

Vårt samhälle blir mer och mer beroende av högre kapacitet, snabbare kommunikation och hög tillförlitlighet i kommunikationssystemen. Detta är en positiv utveckling för Hexatronics positionering med våra starka erbjudanden.

Vi går in i vintermånaderna med en orderstock som är 43 % högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och på jämförbar basis. Det finns dock en tydlig säsongsvariation på den nordiska marknaden där vintermånaderna karakteriseras av en betydligt lägre aktivitet som en konsekvens av främst tjäle i marken. I likhet med föregående år förväntar vi oss därför att kommande kvartal är säsongsmässigt svagast.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!