Hexatronic ingår nytt seniort lånefacilitetsavtal om 500 MSEK

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har ingått ett avtal avseende en ny senior lånefacilitet om 500 MSEK med sina befintliga långivare Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), och AB Svensk Exportkredit (”Lånefaciliteten”). Lånefaciliteten är en ny facilitet inom ramen för det befintliga avtalet och föremål för samma kreditdokumentation och kovenanter.

Syftet med Lånefaciliteten är att refinansiera 500 MSEK av det som idag är upplånat under Hexatronics nuvarande revolverande kreditfaciliteter, vilket skapar finansiell flexibilitet. Eftersom den nya Lånefaciliteten kommer att användas till att refinansiera de befintliga revolverande kreditfaciliteterna påverkar det inte bolagets nettoskuld eller skuldsättningsgrad. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick skuldsättningsgraden till 1,8 gånger*.

Under 2022 och 2023 har vi gjort flera viktiga strategiska investeringar för att utöka Hexatronics erbjudande på strategiska marknader och därigenom diversifiera Hexatronics affär ytterligare. Genom denna lånefacilitet refinansierar vi bolagets revolverande kreditfacilitet och skapar därmed finansiell flexibilitet”, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic. 

Göteborg den 13 november, 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

* Finansiell nettoskuld inklusive leasingskulder / R12 EBITDA proforma.


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2023 kl. 12:00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!