Hexatronic presenterar delårsrapport Q3, 2023

Hexatronic presenterar delårsrapport Q3, 2023

Läs hela rapporten här.

Länk till inspelning av telefonkonferensen.

Ladda ner presentationsmaterial (endast tillgänglig på engelska).

Hexatronic presenterar delårsrapport Q3, 2023

Tredje kvartalet (1 juli– 30 september 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 917 MSEK (1 729). Omsättningen i kvartalet minskade organiskt med -13 procent.
  • EBITA minskade med 7 procent till 296 MSEK (317), motsvarande en EBITA-marginal om 15,4 procent (18,3).
  • Rörelseresultat (EBIT) minskade med 12 procent till 266 MSEK (302), motsvarande en rörelsemarginal om 13,9 procent (17,5).
  • Nettoresultatet minskade med 35 procent till 172 MSEK (266).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (1,30).
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 107 MSEK (255).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Hexatronic tillträdde det tidigare offentliggjorda förvärvet av Fibron BX, en ledande OEM-tillverkare inom elektrooptiska kablar för tuffa miljöer, och stärker bolagets position på marknaden för Harsh Environment.
  • Hexatronic förvärvar ATG Technology Group Limited, ett strategiskt förvärv av en distributör inom fiberoptiska lösningar på den nyzeeländska marknaden.
  • Hexatronic ger en uppdatering till följd av svagare marknadsförhållanden i främst USA och Tyskland och förväntar sig en negativ organisk försäljningstillväxt under det andra halvåret 2023. EBITA-marginalen förväntas vara i linje med det finansiella målet om 15–17 procent under det andra halvåret 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic förvärvar USNet och stärker sin position på den amerikanska marknaden inom datacenter genom bredare tjänsteutbud och med möjlighet till korsförsäljning.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om Q3, 2023

VD har ordet

Stark förvärvstillväxt och lönsamhet i nivå med må

Tredje kvartalet visar en fortsatt försäljningstillväxt om 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilken kan hänföras till genomförda förvärv. Som tidigare kommunicerat kunde vi konstatera svagare marknadsförhållanden i framför allt USA och Tyskland, vilket resulterade i att försäljningen organiskt minskade med 13 procent i kvartalet. Trots en svagare marknad levererade vi i en EBITA-marginal om 15,4 procent. Detta är en minskning från 18,3 procent motsvarande period föregående år, vilket var ett rekordkvartal, och reflekterar de svagare marknadsförhållandena som inneburit ett lägre kapacitetsutnyttjande samt prispress i vissa marknader.
 
Nordamerika
Nordamerika uppvisade en försäljningstillväxt om 4 procent i kvartalet drivet av en växande försäljning i Kanada och genom förvärvet av Rochester Cable. Denna utveckling kompenserade för lägre efterfrågan på dukt samt vissa senarelagda projektleveranser av Fiber till Hemmet (FTTH)-system.

I USA har vi fortsatt stort fokus på att växa vår FTTH-affär och att säkerställa vårt lokala erbjudande för att kunna kapitalisera på effekterna av BEAD-programmet som vi bedömer kommer börja ge effekt under det andra halvåret 2024. I enlighet med vad vi planerat är alla produktionslinjer i vår fabrik i Clinton, South Carolina, installerade och driftsatta vid kvartalets utgång. Samtidigt fortsätter vi med att färdigställa den nya fabriken i Ogden, Utah, som kommer utöka vår adresserbara marknad för dukt till att innefatta västra USA vilken är en betydande marknad. Som tidigare kommunicerat väntar vi oss att fabriken är redo för produktion under tredje kvartalet 2024.

Europa
Försäljningen i Sverige minskade med 15 procent, där vi såg en lägre aktivitet inom fiberutbyggnad men även en lägre aktivitet i försäljningen till mobiloperatörer under kvartalet.

Övriga Europa uppvisade en stark försäljning trots en svagare marknad i Storbritannien och Tyskland. Försäljningstillväxten uppgick till 19 procent vilket primärt förklaras av en positiv utveckling i våra förvärv IDS, Rochester Cable och Fibron, kombinerat med en god försäljningstillväxt i Finland och Österrike. På den brittiska och tyska marknaden har högre finansieringskostnader och ökade kostnader som en följd av inflation bidragit till försämrade investeringskalkyler och därmed att projekt senareläggs. I Tyskland förändrades även strukturen på statliga subventioner för fibernätsutbyggnad på landsbygd vilket skapat en fördröjning av projekt. För Hexatronics del lyckades vi motverka den vikande marknaden i Storbritannien genom god tillväxt med framförallt en större befintlig kund. 

APAC
APAC uppvisade en positiv försäljningstillväxt om 34 procent. Detta tack vare förvärvet av sydkoreanska KNET i kombination med flera projektleveranser i Australien. Under kvartalet förvärvade vi ATG, en distributör inom fiberoptiska lösningar med bas i Nya Zeeland. Vi ser flera synergier mellan ATG och OSA i Australien samtidigt som det stärker vår närvaro i regionen. 

Nya tillväxtområden 
Expansion inom Harsh Environment, Datacenter och Wireless fortsätter att vara en prioritet för att säkerställa långsiktig tillväxt och diversifiering. Idag utgör de två första områdena cirka 18 procent av koncernens proforma-försäljning.

Inom Harsh Environment kunde vi se en växande försäljning, primärt drivet av förvärvet av Rochester Cable tidigare i år. Under kvartalet tillträddes även förvärvet av Fibron som stärker vårt erbjudande inom elektrooptiska kablar för krävande miljöer samtidigt som vi ser god potential till att realisera synergier med Rochester Cable. Idag utgör Harsh Environment strax över 12 procent av koncernens försäljning på proforma-basis. 

Efter kvartalets utgång förvärvade vi USNet som är verksamt inom projektledning, installation och ombyggnation av datacenter i USA. USNet kompletterar vårt befintliga bolag DCS väl och skapar en starkare plattform på den amerikanska marknaden inom datacenter genom ett bredare tjänsteutbud med möjlighet till korsförsäljning. Data Center utgör idag omkring 6 procent av koncernens årliga försäljning på proforma-basis.

Vi fortsätter att fokusera på strategiska förvärv inom dessa områden samtidigt som vi driver initiativ för att främja organisk tillväxt, bland annat genom att realisera synergier.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107 MSEK under det tredje kvartalet, jämfört med 255 MSEK motsvarande period föregående år. Lagernivåer fortsatte att minska under kvartalet i enlighet med vår plan, samtidigt som leverantörsskulderna minskade. Vi fortsätter att prioritera minskning av våra lager under resterande delen av 2023.

Framåtblickande
I den senare delen av september kommunicerade vi en förväntad negativ organisk försäljningstillväxt och en EBITA-marginal inom vårt finansiella mål om 15-17 procent för det andra halvåret 2023. Vi vidhåller den synen. 

Till följd av att leveranskedjorna åter fungerar normalt samt till viss del en svagare marknad har vi under året sett att orderboken i förhållande till försäljningen succesivt minskat och nu i princip är tillbaka på normala nivåer. Vid utgången av kvartalet hade vi en orderbok som motsvarade drygt 2 månaders försäljning jämfört med drygt 5 månaders försäljning vid utgången av motsvarande kvartal föregående år. Före pandemin hade vi normalt en orderbok som motsvarade ca 2 månaders försäljning.

Vi bedömer att den övergripande marknaden för investeringar i fiberoptisk telekommunikationsinfrastruktur under de närmaste kvartalen fortsatt kommer vara på motsvarande nivå som under det tredje kvartalet. De huvudsakliga skälen är högre finansieringskostnader och en lageruppbyggnad i vissa marknader. 

Fiberoptiska nät är en kritisk infrastruktur och utbyggnadsgraden är fortfarande låg i många länder, tex USA, Tyskland och Storbritannien. Vi ser därför starka underliggande strukturella trender som stödjer utbyggnaden globalt. Framförallt privat finansierade projekt men även projekt finansierade med stöd från flera statliga investeringsprogram såsom BEAD-programmet i USA, Gigabit Strategy i Tyskland och Project Gigabit Storbritannien. Motsvarande program finns i de flesta länder.

Statliga subventioner förväntas ha en ökad positiv inverkan på marknaden framöver. I kombination med normaliserade lagernivåer förväntar vi oss en gradvis återhämtning av marknaden från det andra halvåret 2024. 

Välkommen att följa med på  vår fortsatta tillväxtresa. 

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef 
Hexatronic Group AB (publ)


Offentliggörande
Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 07:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!