Hexatronic Group AB meddelar ökning av antalet aktier och röster

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Antalet aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har ökat till följd av en kvittningsemission om totalt 2 456 aktier riktad till säljarna av Opternus GmbH. Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2021, om att genomföra kvittningsemissionen den 8 december 2021. För ytterligare information om kvittningsemissionen, vänligen se pressmeddelandet från 8 december 2021.

Genom emissionsbeslutet ovan, som Bolagsverket registrerade under december månad, ökade antalet aktier och röster i Hexatronic med totalt 2 456.

Per den 30 december 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hexatronic till 40 625 330, varav 39 965 330 utgörs av stamaktier, motsvarande totalt 39 965 330 röster, och 660 000 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 66 000 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 031 266,20 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.

Göteborg 30 december 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!